วันที่ ๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

หน้าที่ [ ๑ / ๑ ]  
  
การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ายการต่างประเทศ การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม) ที่มีมติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคุรุสภา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคุรุสภา โดยนำหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชนมาใช้โดยอนุโลม ดังนี้ กำหนดให้เลขาธิการคุรุสภาได้รับเงินเดือนในอัตราของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กลุ่มที่ ๓ ซึ่งได้รับในอัตราเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้เลขาธิการคุรุสภาได้รับค่าตอบแทนพื้นฐานในเรื่องของประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินและจ่ายเป็นรายเดือน เช่นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการใช้รถประจำตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนดโดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ รวมทั้งค่าตอบแทนผันแปร ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยให้จ่ายภายหลังประเมินผลงานสิ้นปี คิดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของเงินเดือนประจำ และกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนำหลักเกณฑ์ขององค์การมหาชนมาใช้เช่นเดียวกับเลขาธิการคุรุสภา กับเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการ และอนุกรรมการของคุรุสภา พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา และให้ดำเนินการต่อไปได้   
 

[มติครมที่สำคัญ]