สอบถามข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฯ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘, ๔๓๖

ประเภท ชื่อเรื่อง วันที่มีมติ เลขที่หนังสือ หมายเหตุ
๑. กฎหมาย        
 

๑.๑ หลักเกณฑ์การเสนอ
ร่างกฎหมาย

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอร่างกฎหมาย

๒๙ ส.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔
ลว ๓๐ ส.ค. ๔๙

 
   

๒. แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายไปเพื่อคณะ
รัฐมนตรีพิจารณา

หนังสือเวียน
ของ สลค.

นร ๐๕๐๓/ว ๖๒
ลว ๒๔ เม.ย. ๕๐

 
   

๓. การเสนอร่างกฎหมายในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ

๒๕ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๓/๓๐๘
ลว ๒๘ ธ.ค. ๕๕

 
  ๑.๒ การวางแบบกฎหมาย

๑. การกำหนดรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติอันเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ตามนัยมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๙ ก.พ. ๔๒

นร ๐๒๐๔/ว ๒๕
ลว ๑๒ ก.พ. ๔๒

 

๒. การวางแบบกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ครั้งที่ ๒)

๕ ต.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๔/ว ๑๖๑
ลว ๑๒ ต.ค. ๔๒

๓. แนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓
ลว ๒๐ ก.ย.๕๐

   

. การวางแบบกฎหมาย(ชื่อของกฎกระทรวง)

๑๐ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๔/ว ๑๔๔
ลว ๑๒ ต.ค. ๔๓

 
   

๕. การวางแบบกฎหมาย(การเปลี่ยนรูปแบบมาตรา.. ทวิเป็นมาตรา../๑)

๒๔ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๔/ว ๑๕๓
ลว ๒๗ ต.ค. ๔๓

 
๖. การวางแบบกฎหมาย(การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับเดียว) ๒๙ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๔
ลว ๒ ธ.ค. ๔๘

  ๑.๓ ร่าง พ.ร.บ.
เกี่ยวด้วยการเงิน
๑. ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
๖ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๓/๒๑๕๕๔

ลว ๑๖ พ.ย. ๕๐

 
    ๒. ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอเพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
๑๓ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๓/๒๑๘๑๖

ลว ๒๐ พ.ย. ๕๐

 
  ๑.๔ กระทู้ถาม

๑. หลักปฏิบัติและแบบเกี่ยวกับการตอบกระทู้ถาม

๑๕ มี.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๓/ว ๔๙

ลว ๒๙ มี.ค. ๔๘

 
  ๑.๕ การกระทำละเมิด

๑. ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๖ ก.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๒๓๗   
ลว ๒๕ ก.ย. ๔๖

 
  ๑.๖ ตั้งองค์การมหาชน ๑. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนฯ
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุม ฯ และการพัฒนาการ
ดำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน
๗ ก.ย. ๔๗ นร ๐๕๐๔/๑๒๘๕๒
ลว ๘ ก.ย. ๔๗
 
   

. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย

๒๙ ส.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๔

ลว ๓๐ ส.ค. ๔๙

 
   

. ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน 

๑๘ ก.ค. ๔๙    

นร ๐๕๐๔/๘๒๒๑  
ลว ๒๐ ก.ค. ๔๙

 
    ๔. ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ว ๑๕    
ลว ๑๑ ก.ย. ๔๙

 
    ๕. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. นร ๑๒๐๐/ว ๕    
ลว ๒๘ ก.ย. ๕๔
 
    ๖. แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ๑๙ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๘๘๐๗
ลว ๒๕ พ.ค. ๕๒
มตินี้ปรับปรุงมติ ๗ ก.ย. ๔๗ ข้อ ๒.๔
    ๗. หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ๒๓ มิ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๓/๑๑๑๙๖
ลว ๒๙ มิ.ย. ๕๒
 
    ๘. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ๖ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๑๘๙๒๐
ลว ๑๔ ต.ค.. ๕๒
 
    ๙. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
ในกำกับฝ่ายบริหาร
๒๐ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค.. ๕๒
มตินี้ปรับปรุงมติ ๓ เม.ย. ๕๐
  ๑.๗ ตั้งรัฐวิสาหกิจ ๑. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ
ในกำกับฝ่ายบริหาร
๒๐ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๒๐๐๓๖
ลว ๓๐ ต.ค.. ๕๒
มตินี้ปรับปรุงมติ ๓ เม.ย. ๕๐
  ๑.๘ ตั้งส่วนราชการระดับ
ต่ำกว่ากรม

๑.การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ

๑๙ ธ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๕/๑๕๓๗๖  
ลว ๒๐ ธ.ค. ๔๙

มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔ ยืนยันให้ใช้ต่อไป
    . การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

หนังสือเวียน

ของสำนักงาน ก.พ.ร.

นร ๑๒๐๐/ ว ๑๘

ลว ๒๗ ธ.ค.๔๙

 
    ๓. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๒๕ ส.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๓

ลว ๒๙ ส.ค. ๕๔
 

 
. การกำหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ

๑๗ ก.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๕

ลว ๒๔ ก.ค. ๕๐

  ๑.๙ ขึ้นตอนการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
๑. การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขึ้นตอนการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ
๒๔ ก.ค. ๕๐

นร๐๕๐๓/๑๓๔๔๔

ลว.๗ ส.ค. ๕๐

 
  ๑.๑๐ การส่งร่างสัญญาให้ สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจ

๑. การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่ง
ร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

๑ ก.ย. ๓๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘  
ลว ๙ ก.ย. ๓๕

 
  ๑.๑๑ การทำสัญญาสัมปทาน ๑. การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน ๒๗ ม.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๓๑     
ลว ๙ ก.พ. ๔๗

 
    ๒. การทำสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชน ๒๘ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕
ลว ๗ ส.ค. ๕๒
ปรับปรุง มติ ๒๗ ม.ค. ๔๗ ในข้อ ๑
    ๓. ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (เรื่อง การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน) ๑๔ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๘
ลว ๑๗ ก.ค. ๕๘
แก้ไขมติ ๒๘ ก.ค. ๕๒ ในข้อ ๑.
  ๑.๑๒ การดำเนินคดีอาญา
คดีแพ่งและคดีปกครอง
๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนิน คดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง ๑๒ ธ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๔     
ลว ๑๔ ธ.ค. ๔๙

๑. ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล
ปกครองถูกปรับปรุงโดย มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔
    ๒. แนวทางในการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง ๒๓ ม.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓

ลว. ๒๔ ม.ค. ๕๐

 
   

. กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

หนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๖.๗/ว ๒๑

ลว ๒๓ เม.ย. ๕๐

 
   

. การกำหนดหลักการ และปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ ดำเนินคดีในศาลปกครอง กรณีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องในคดีปกครอง

๒๕ ส.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๓/ว ๑๓๙

ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๔

๒. ปรับปรุง มติ ครม. ๑๒ ธ.ค. ๔๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลปกครอง
๓. สนง. วิชาการ อส. โทร ๐๒-๑๔๒๑๘๘๔
   

๕. การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๙ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๑๔๕

ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๘

 
  ๑.๑๓ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑. การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย ๒๘ ก.พ. ๒๔๘๒

น ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒
ลว ๒ มี.ค. ๒๔๘๒

 
   

๒. ปัญหาการมอบอำนาจของอธิบดีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

๑๖ ธ.ค. ๒๓

สร ๐๒๐๓/ว ๒๔๓  
ลว ๒๔ ธ.ค. ๒๓

 
  ๑.๑๔ คำวินิจฉัยศาลปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๑. คำวินิจฉัยศาลปกครอง จำนวน ๔ เรื่อง ๒๔ ส.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๐     
ลว ๘ ก.ย. ๔๗

 
  ๑.๑๕ ร่าง พ.ร.บ. ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑. ร่าง พ.ร.บ. ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะ
รัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ
๑๙ ธ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๓/ว ๑๘๕

ลว ๒๑ ธ.ค. ๔๙

 
 

๑.๑๖ ระบบงานเสนอ
ร่างกฎหมาย

๑. การจัดระบบงานเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาล ๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๓/ว ๙๑
ลว ๑๕ มิ.ย. ๕๐

 
 

๑.๑๗ การพิจารณากฎหมายในชั้นวุฒิสภา

๑. ขอความร่วมมือในการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
๒๐ ก.พ. ๕๑

นร ๐๕๐๓/ว ๓๖๗
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๑

 
 

๑.๑๘ ตั้งหน่วยงานใหม่

๑. การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ก.ย. ๕๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือขยายหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓) ๑๓ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔
ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔

ยกเลิกมติ ๗ ก.ย. ๕๓
 

๑.๑๙ อนุญาโตตุลาการ

๑. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑ ส.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๓/ว๑๖๒
ลว ๙ ก.ย. ๕๓

ความเห็น สคก.
 

๑.๒๐ แนวทางปฏิบัติ

๑.ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อรัฐสภา ๑๑ ก.พ. ๔๐

นร ๐๕๐๔/ว ๔๑
ลว. ๑๙ ก.พ. ๔๐

การชี้แจงร่าง กม. ชั้นกรรมาธิการ
 

 

๒. การส่งเอกสารและการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสามัญหรือคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๗ ม.ค. ๔๑

นร ๐๕๐๔/ว ๒๓
ลว. ๓๐ ม.ค. ๔๑

 
 

 

๓. การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตร ๒๖๖ (รธน.๒๕๔๐) ๑ ก.ค. ๔๑

นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๙
ลว. ๒๔ ก.ค. ๔๑

 
 

 

๔. ขออนุมัติขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีมีการขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ. หรือ ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐมนตรีเสนอและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว มีข้อความขัดหรือแย้งหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ธ.ค. ๔๒

นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๑
ลว. ๙ ธ.ค. ๔๒

มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔ ยืนยันให้ใช้ต่อไป
   

. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๒ ธ.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๖   ลว. ๔ ธ.ค. ๕๗

 
   

๖. การดำเนินการร่าง พ.ร.บ. และร่างอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรืคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่าง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี

๘ ก.พ. ๕๑

นร ๐๕๐๓/ว(ร)๓๗  ลว. ๑๓ ก.พ. ๕๑

มติ ครม. ๓๐ ส.ค. ๕๔ เห็นชอบให้ใช้ต่อไป
   

. การขอรับร่าง พ.ร.บ. ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศาล หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาพิจารณาก่อนรับหลักการ

๘ ก.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๓/ว ๑๒๔    
ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๑

มติ ครม. ๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป
   

๘. การดำเนินการหลังคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ร้องขอให้ทรัพย์สินเป็นของแผ่นดิน

๒ มี.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๓/ว ๕๘    
ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๓

 
         
๒. กระดาษ        
  ๒.๑ ซื้อกระดาษ

๑. สิทธิพิเศษของบริษัทโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

๒๙ พ.ค. ๕๐

นร ๐๒๐๕/ว ๘๔

ลว ๔ มิ.ย. ๕๐

ยกเลิก มติ ครม. ๒๙ ก.ย. ๓๐
  ๒.๒ ขายกระดาษ

๑. บริษัทกระดาษแข็งไทย จำกัด เสนอขอซื้อกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์ของหน่วยราชการ

๖ ส.ค. ๒๔

สร ๐๒๐๓/ว ๑๖๒  
ลว ๑๑ ส.ค. ๒๔

 
           
๓. ก่อสร้าง อาคาร        
   

๑. การกำหนดมาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของทางราชการ

๑๕ ส.ค. ๒๑

ร ๐๒๐๓/ว ๑๒๐   
ลว ๒๒ ส.ค. ๒๑

 
   

. การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

๑๖ มี.ค. ๓๖

นร ๐๕๐๕/ว ๔๔    
ลว ๒๒ มี.ค. ๓๖

 
    . การตรวจสอบอาคาร

๑๑ พ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๕

ลว ๑๗ พ.ค. ๔๗

 
    ๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๒ ธ.ค. ๔๑ นร ๐๒๐๕/ว ๒๑๗
ลว ๒๕ ธ.ค. ๔๑
 
    . ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๔๑ เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์
๑๙ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/๘๗๙๒
ลว ๒๕ พ.ค.๕๒
แก้ไขชื่อคณะกรรมการและชื่อหน่วยงาน
           
๔. กีฬา  

 

   
    ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

๑ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๖๕

ลว ๒ พ.ค. ๕๐

กกท.
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๐๔,
๐ ๒๓๕๖ ๐๕๖๐
           
๕. ข้าว        
   

๑. ขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษ

๒๐ มี.ค.๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๔๗

ลว ๒๒ มี.ค. ๕๐

 
           
๖. ข้าราชการ        
  ๖.๑ การเทียบตำแหน่ง

๑. การเทียบการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

๓ มี.ค. ๕๒

นร ๒๐๖/ว ๕๙
ลว ๑๒ มี.ค. ๕๒

 
  ๖.๒ ขยายเวลาดำรงตำแหน่ง ข้าราชการ

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ และระดับ ๑๐ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร

๑๐ ก.ย. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๘๑   
ลว ๑๘ ก.ย. ๓๙

 
    ๒. การสับเปลี่ยนหน้าที่ ย้าย หรือโอน นักบริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ ๑๓ ม.ค. ๔๑ นร ๐๒๐๕/๔๑๐
ลว ๑๔ ม.ค. ๔๑
 
    ๓. การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ กปร. ๑๓ ก.ย. ๕๔ นร ๐๕๐๘/๑๙๔๓๓
ลว ๑๖ ก.ย. ๕๔
 
  ๖.๓ คุ้มครองข้าราชการ
ผู้ให้ ข้อมูล

๑. มาตรการให้ความคุ้มครองข้าราชการผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒๓ ก.พ. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๓๑     
ลว ๒๕ ก.พ. ๔๒

 
  ๖.๔ ลาไปเป็นพยาน

๑. การไปเป็นพยานตามหมายศาล          

๑๒ เม.ย. ๒๖

สร ๐๒๐๑/ว ๕๖    
ลว ๑๘ เม.ย. ๒๖

 
    ๒. แนวปฏิบัติกรณีข้าราชการไปให้ถ้อยคำต่อพนักงาน
สอบสวน

๓ มี.ค. ๓๕

นร ๐๒๐๑/ว ๓๐     
ลว ๑๐ มี.ค. ๓๕
 
  ๖.๕ ลาศึกษาฝึกอบรม 
ดูงานวิจัย

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๙
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๙

 

๒. การปฏิบัติราชการชดใช้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.

นร/กขต ๑๐๑๓.๘/ว ๘

ลว ๒๔ ก.ค.๕๐

   

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง
ลว ๒๕ พ.ย. ๔๘

 
   

๔. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๒
ลว ๙ ม.ค.๓๕

 
   

. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.

นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒
ลว ๑๕ ก.ย. ๕๒

 
  ๖.๖ ลาไปสอนพิเศษ

๑. การอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไป
สอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ

๒๔ ต.ค. ๓๘

นร ๐๒๑๖/ว ๒๒๕   
ลว ๓๐ ต.ค. ๓๘

 
  ๖.๗ อยู่เวร

๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับผู้อยู่เวรรักษาการณ์

๓๐ ส.ค. ๓๗

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๓  
ลว ๕ ก.ย. ๓๗

 
   

๒. การปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ

๖ ก.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๖/ว ๑๐๗  
ลว ๘ ก.ค. ๔๒

 
   

. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับผู้อยู่เวรรักษาการณ์

๑๗ ก.ย. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๘๓  
ลว ๑๙ ก.ย. ๓๙

 
  ๖.๘ อวยพรวันขึ้นปีใหม่

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอวยพรวันขึ้นปีใหม่

๑๓ ธ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๔   
ลว ๑๕ ธ.ค. ๔๘

 
  ๖.๙ ร้องเรียน

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำผิดวินัย

๒๒ ธ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘   
ลว ๒๕ ธ.ค.๔๑

 
  ๖.๑๐ เล่นแชร์

๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามข้าราชการและพนักงานขององค์การรัฐบาลเล่นการลงแชร์

๒ ก.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖  
ลว ๕ ก.ย. ๔๖

 
  ๖.๑๑ เล่นการพนันและ
เสพสุรา

๑. แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

๒๘ ส.ค.๒๔๙๖

นร ๒๐๘/๒๔๙๖   
ลว ๑
ก.ย.๒๔๙๖

 
   

๒. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการปราบปราม
ข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา

๖ พ.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓   
ลว ๙ พ.ค. ๔๖

 
  ๖.๑๒ เดินทางไปไต้หวัน

๑. การทบทวนแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไทย

๑๔ ม.ค. ๓๕

นร ๐๒๐๕/ว ๖      
ลว ๑๗ ม.ค. ๓๕

 
   

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐  
ลว ๗ ธ.ค. ๒๔

 
   

. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๖  
ลว ๓ เม.ย. ๓๕

ยกเลิกข้อ ๑๕
   

. แนวทางปฏิบัติของหน่วยราชการต่างๆ ในการติดต่อกับฝ่ายไต้หวัน

๑๐ ส.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๑/ว ๑๓๔  
ลว ๑๓ ส.ค. ๓๖

 
  ๖.๑๓ เดินทางไปพม่า ๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (การเดินทางไปพม่าของ
ข้าราชการระดับสูง)

๒๕ ก.ย. ๔๔
๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๕
ลว ๒๘ ก.ย. ๔๔

 
  ๖.๑๔ เลื่อนเงินเดือน 
นอกเหนือโควตาปกติ

๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๘   
ลว ๓๑ ก.ค. ๔๔

 
    ๒. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๑๘ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๗
ลว ๒๐ ก.ย. ๔๔

 
    ๓. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๑๓ ส.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๑๓

ลว ๑๙ ส.ค. ๔๖

 
    ๔. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๑๗ มิ.ย. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒

ลว ๒๗ มิ.ย. ๕๑

 
    ๕. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ๒๗ ต.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๓

ลว. ๕  พ.ย. ๕๒

เฉพาะกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ
    ๖. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ให้แก่ข้าราชการตำรวจและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรี และข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี ๒๕ พ.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๙

ลว. ๓๐  พ.ย. ๕๓

 
    ๗. การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือโควตาปกติให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะรัฐมนตรีและผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี ๒๖ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๐

ลว.   พ.ค. ๕๘

 
  ๖.๑๕ เลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค

๑. การกำหนดโควตาการเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค

๒ มี.ค. ๕๓

นร ๐๒๐๖/ว ๕๕    
ลว ๕ มี.ค. ๕๓

 
  ๖.๑๖ การแต่งกายชุดผ้าไทย

๑. การส่งเสริมการแต่งกายในชุดผ้าไทย

๑๓ ส.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๖    
ลว ๒๑ ส.ค. ๔๕

 
  ๖.๑๗ การไว้ผมและ
การแต่งกาย

๑. ระเบียบว่าด้วยการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ

๒๙ พ.ค. ๑๖

สร ๐๒๐๓/ว ๕๕   
ลว ๘ มิ.ย. ๑๖

 
  ๖.๑๘ การแก้ไขปัญหาการใช้บริการทางเพศ

๑. การรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการทางเพศ

๑๒ ก.พ. ๒๘

นร ๐๒๐๓/ว ๒๙     
ลว ๑๙ ก.พ. ๒๘

 
๖.๑๙ ปลอมลายมือชื่อผู้อื่น

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ

๑๕ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว๑๙๗    
ลว. ๑๗ พ.ย. ๔๘

  ๖.๒๐ การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๑. ข้าราชการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ๒๒ พ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๓   
ลว ๒๕ พ.ย. ๔๘

 
    . ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษ
ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี
๒๑ ธ.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔   
ลว ๒๔ ธ.ค. ๓๖

ละทิ้งหน้าที่ ๑๕ วัน

๖.๒๑ ต้องหาคดีอาญา
คดีแพ่ง คดีล้มละลาย

๑. ข้าราชการต้องหาในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย

๑ พ.ค. ๒๔๘๒

น.๘๒๖/๒๔๘๒

ลว ๒ พ.ค. ๒๔๘๒

 

๖.๒๒ การสอบสวนโทษ
ข้าราชการ

๑. การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ

๘ ก.พ. ๒๔๙๗

น.ว. ๔๑/๒๔๙๗

ลว. ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๗

 
 

๖.๒๓ ปฏิบัติงานในมูลนิธิ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร

๑. ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หน่วยงานองค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาปฏิบัติงานในมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๗๒

ลว ๑๖ พ.ค. ๕๐

 

 
๖.๒๔ ข้าราชการสตรีถือศีลปฏิบัติธรรม ๑. การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕

ลว ๑๗ ธ.ค. ๕๐

  ๖.๒๕ ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ๑. ขออนุมัติเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนในกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำในต่างประเทศ ๒๑ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒
ลว ๓ ส.ค. ๕๒
 
  ๖.๒๖ การโยกย้ายข้าราชการเพื่อเป็นการลงโทษ ๑. การโยกย้ายข้าราชการ - น.ว. ๖๘/๒๔๙๑
ลว. ๒๔ พ.ค. ๒๔๙๑
 
    ๒. การโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้น้อย ๘ ส.ค. ๒๔๙๔ น.ว. ๙๙/๒๔๙๔
ลว. ๑๐ ส.ค. ๒๔๙๔
 
  ๖.๒๗ ค้าไม้ ๑. ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทำไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง ๙ มี.ค. ๒๔๙๖ น.ว. ๖๙/๒๔๙๖
ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๔๙๖
 
  ๒. ห้ามมิให้ข้าราชการและครอบครัวทำไม้และค้าไม้ในที่ที่ตนปกครอง

หนังสือเวียนของ
สลค.

น.ว. ๐๒๐๒/ว ๖๑
ลว. ๒๑ เม.ย. ๓๑
 
๖.๒๘ การรับบรรจุผู้ที่ลาออกไปสมัครเลือกตั้ง ๑. การรับบรรจุผู้ที่ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกลับเข้ารับราชการ ๑๐ ก.ค. ๒๕๐๐ มท. ๒๗๙๖/๒๕๐๐
ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๐๐
๖.๒๙ ลาไปประชุมสหกรณ์ ๑. ขอให้กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ ไปประชุมประจำเดือนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๗ นร. ๐๒๐๑/ว ๑๖๐
ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๒๗
๖.๓๐ ช่วยราชการ ๑. แนวคิดในการแก้ไขปัญหาให้ข้าราชการไปช่วยราชการ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๕ นร. ๐๒๐๕/ว ๗๓
ลว. ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๕
         
๗. ข้อมูลข่าวสารของราชการ        
 

๗.๑ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์,แจ้งผลภายใน ๑๕ วัน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๘  ธ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๒๗๑
ลว ๓๐ ธ.ค. ๔๗

 
  ๗.๒ ตัวชี้วัด,ห้ามฟ้อง
เพิกถอนคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๑๑ เม.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๖๒    
ลว ๒๐ เม.ย. ๔๙

 
    ๒. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒๓ มิ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๒
ลว ๒๖ มิ.ย. ๕๒
 
  ๗.๓ ห้สรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯไ ว้ในรายงานประจำปี ๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒๐ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๓๕

ลว ๒๑ ก.พ. ๕๐

 
  ๗.๔ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ใช้จ่าย ๑. การเก็บเงินค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ
ไว้ใช้จ่าย
หนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง

กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๗
ลว ๒๐ ก.ค. ๔๘

 
  ๗.๕ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ๑. รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๐ เม.ย.๕๔ นร๐๕๐๕/ว๕๗
ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๔
 
           
๘. ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี        
 

 

๑. การประสานงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑๓ ก.พ. ๓๙

นร ๐๒๑๕/ว ๒๘
ลว ๒๑ ก.พ. ๓๙

 
           
๙. ของขวัญ        

๙.๑ การให้หรือรับของขวัญ

๑. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๘ ก
ลว ๑๙ ธ.ค.๔๓

   

. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง
ลว ๒๒ ต.ค ๔๔

 
           
๑๐. เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ        
  ๑๐.๑ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ๑. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๒๒ พ.ค. ๕๐ นร ๐๕๐๖/ว ๘๑
ลว ๒๕ พ.ค. ๕๐
 
 

 

. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๙๒
ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๐

 
    ๓. มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๒๖ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑
ลว ๒ มิ.ย. ๕๒
ขยายเวลาจนถึง ๒๒ พ.ค. ๕๔
           
๑๑.ขนส่ง        
  ๑. สิทธิพิเศษขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(รสพ.)
๕ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๗
ลว ๖ มิ.ย. ๕๐

ยกเลิกสิทธิพิเศษ รสพ.
 
  ๒. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ๒๒ ม.ค. ๕๑ นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลง ๒๕ ม.ค. ๕๑
ยกเลิกสิทธิพิเศษ บ.ไทยเดินเรือ
         
๑๒. คณะรัฐมนตรี        
    ๑. แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี

๒๕ ส.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๒๗๒  
ลว ๒๖ ส.ค.๕๘

 
           
๑๓. ครุภัณฑ์        
  ๑๓.๑ ซื้อครุภัณฑ์ใช้แล้ว ๑. การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ

๒๓ ส.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖   
ลว ๒๕ ส.ค.๔๘

 
           
๑๔. วามลับ        
  ๑๔.๑ การรักษา ความลับ ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับในการประชุมคณะรัฐมนตรี

๒ ธ.ค. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๒๔๕   
ลว ๔ ธ.ค.๓๙

 
    ๒. การักษาความลับในการประชุมคณะรัฐมนตรี

๑๗ ธ.ค. ๓๙

นร ๐๒๑๕/ว(ร) ๓๑๕
ลว ๒ ธ.ค. ๓๙

 
    ๓. การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์หรือ
ให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน

๑๘ พ.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๖/ว ๘๐
ลว ๒๖ พ.ค. ๔๒

 
    ๔. การรักษาความลับของทางราชการ

๑๑ พ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว(ร) ๑๕๙
ลว ๒๕ พ.ค. ๔๗

 
    ๕. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๘ ง
ลว
๒๓ ก.พ. ๔๔

 
  ๑๔.๒ การปรับชั้น ความลับ ๑. แนวทางปฏิบัติในการปรับชั้นความสำหรับเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี ๑๑ มี.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๗๑    
ลว ๑๔ มี.ค. ๔๖

 
           

๑๕. เครื่องบิน

       
  ๑๕.๑ ใช้เครื่องบิน ๑. การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน

๒๘ ม.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๓๖    
ลว ๑๐ ก.พ. ๔๖

 
๒. การใช้ประโยชน์เครื่องบินของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ๑๗ ก.พ. ๕๒ นร ๐๕๐๕/ว ๔๑
ลว ๒๓ ก.พ. ๕๒
๑๕.๒ บินถ่ายรูป

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  การบินถ่ายรูปในประเทศไทย

๑๐ มิ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๒  
ลว ๑๙ มิ.ย. ๔๖

           

๑๖. เครื่องแบบพิเศษ

       
   

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการ
ปรับปรุงเครื่องแบบพิเศษ

๙ ก.พ. ๕๓

นร ๐๕๐๓/ว ๓๘ 
ลว ๑๒ ก.พ. ๕๓

 
           

๑๗. คอมพิวเตอร์

       
  ๑๗.๑ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

๒๓ มี.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/๔๙๕๖ 
ลว ๓๑ มี.ค. ๔๗

 
           
๑๘. โครงการ        
  ๑๘.๑ โครงการพระราชดำริ ๑. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒๒ พ.ย. ๔๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๐ 
ลว ๒๓ พ.ย. ๔๘
 
  ๑๘.๒ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ

๒๗ ม.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕   
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘      
 
  ๑๘.๓ การจ้างที่ปรึกษาโครงการ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ

๑๐ เม.ย. ๕๐ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕   
ลว ๑๒ เม.ย. ๕๐      
ยกเลิกมติ ครม. ๑๐  พ.ค. ๔๘
  ๑๘.๔ การขอให้รัฐบาลรับภาระผลการขาดทุนโครงการ ๑. ของบประมาณชดเชยผลการขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราระยะที่ ๓ เชิงธุรกิจ
(มติหลักการ)
๒๐ พ.ย. ๕๐ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๘   
ลว ๔ เม.ย. ๕๐
 
  ๑๘.๕ โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ๑. การพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ๑๑ พ.ย. ๔๖ นร ๐๕๐๔/ว ๒๖๙  
ลว ๑๔ พ.ย. ๔๖
TURNKEY
  ๑๘.๖ โครงการที่ใช้พื้นที่ป่า ๑. การดำเนินโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ๒๙ ม.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๔/ว ๒๑  
ลว ๑ ก.พ. ๕๖
 
           

๑๙. เงิน

       
  ๑๙.๑ งบกลาง ๑. แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๔๓
ลว ๒๗ ก.พ. ๕๒
มตินี้ถูกปรับปรุงโดย มติ ๒๕ ส.ค. ๕๔
    . การจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น

๑๒ ต.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕
ลว ๑๔ ต.ค. ๕๓
 
    ๓. แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๒๕ ส.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๗
ลว ๓๐ ส.ค. ๕๔
มตินี้ปรับปรุง
มติ ๑๗ ก.พ. ๕๒
    . รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสับปะรดปี ๒๕๕๕

๒๐ พ.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๔
ลว ๒๓ พ.ย. ๕๕
หลักปฏิบัติกรณีมีเงินงบกลางเหลือ
    . แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๑๖ ก.ย. ๕๗

นร ๐๕๐๖/ว ๙๒
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๗
มตินี้ปรับปรุง
มติ ๑๗ ก.พ. ๕๒
(ข้อ ๒)
    ๖. แนวทางปฏิบัติกรณีการขออนุมัติใช้เงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๑๖ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๕
ลว ๑๘ มิ.ย. ๕๘
 
    . รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๗ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๘
ลว ๙ ก.ค. ๕๘
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบกลาง
 

๑๙.๒ การก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ

๑. การปรับปรุง แก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้างปีงบประมาณ และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๓๑   
ลว ๑๗ ก.พ. ๕๒

ยกเลิก มติ ๑๘ ส.ค. ๔๑
 

 

๒. การปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ

๑๓ ส.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๘  
ลว ๒๑ ส.ค. ๕๖

 
 

 

. ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีขออนุมัติ
ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ

๕ ส.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๕/ว ๗๔  
ลว ๗ ส.ค. ๕๗

 
  ๑๙.๓ การเปลี่ยนแปลงรายการ/ระยะเวลาดำเนินการ

๑. การเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วหรือขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

๒๐ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗  
ลว ๒๓ ม.ค. ๕๘

 
  ๑๙.๔ การกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี

๑. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

๒๒ ก.ย. ๔๑

นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๘   
ลว ๒๙ ก.ย. ๔๑

 
    ๒. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ๒๙ ก.พ. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๒๗    
ลว ๖ มี.ค. ๔๓

 
  ๑๙.๕ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒ พ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๗๒ 

ลว ๑๐ พ.ค. ๔๙

 
    ๒. การเสนอขอตั้งและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการดำเนินโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ส.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๕/ว ๗๕    
ลว ๗ ส.ค. ๕๗

 
  ๑๙.๖ การของบประมาณดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ๑.การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินหรือการจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๓ เม.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๕๙

ลว ๑๘ เม.ย.๕๐

 
  .๗ การจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๒ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๙๐
ลว
๑๔ มิ.ย. ๕๐

 
 

.๘ คู่มือการจัดการ
งบประมาณ

๑. คู่มือมาตรฐานการจัดการงบประมาณ(การวางแผนและบริหารโครงการ) ๒๗ มี.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/๔๖๘๐
ลว ๒๙ มี.ค.
๕๐

 
  .๙ การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ๑. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ๔ ธ.ค. ๕๐ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓
ลว
๑๒ ธ.ค. ๕๐
 
  ๑๙.๑๐ การวิเคราะห์
ความเสี่ยง
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของ
แผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล
๒๙ ธ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓๓
ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๒
 
  ๑๙.๑๑ การเบิกค่าเดินทาง
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
๑. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย ๒๔ พ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๕
ลว ๓๐ พ.ย. ๕๒
 
    . มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
ก.พ. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๒๔
ลว ๖ ก.พ. ๕๖
 
  ๑๙.๑๒ การจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้ ๑. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ ๒๗ ธ.ค. ๕๔

 

นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๕
ลว ๒๗ ธ.ค. ๕๔
 
  ๑๙.๑๓ ราคากลาง ๑. การให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๑๓ ธ.ค. ๕๔

 

นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๕
ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔
 
. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ๑๓ มี.ค. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๘๐
ลว ๑๙ มี.ค. ๕๕
    . การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ๔ ธ.ค. ๕๕ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๘
ลว ๑๒ ธ.ค. ๕๕
 
    ๔. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ๑๒ ก.พ. ๕๖ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘
ลว ๑๙ ก.พ. ๕๖
 
    . รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ นร ๐๕๐๕/ว ๙๒
ลว ๑๔ มิ.ย. ๕๖
 
    ๖. หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ๖ ส.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘
ลว ๘ ส.ค. ๕๖
 
    . รายงานผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ๖ ส.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙
ลว ๙ ส.ค. ๕๖
 
    . การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ๑๓ ส.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๔
ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖
 
  ๑๙.๑๔ เงินราชการลับ ๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ ๒๙ เม.ย. ๒๓ ๐๒๐๓/๘๒๕๒
ลว ๑ พ.ค. ๒๓
การจัดสรรงบลับให้มีได้เฉพาะ นร. กห. ตช.
  ๑๙.๑๕ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ๑. การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ มี.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๖/ว ๕๗
ลว ๖ มี.ค. ๕๘
 
           

๒๐. จำนวนเอกสารและระยะเวลาส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

 

 

 

 
    ๑. การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๘ มิ.ย. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๙๓    
ลว
๒๕ เม.ย. ๕๖
ยกเลิก นร ๐๕๐๑/ว๒๔ ลว. ๕ ก.พ. ๕๒
           
๒๑. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์        
๑. การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการ
สื่อสารในภาครัฐ
๑๘ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๕
ลว ๗ ม.ค. ๕๑

๒. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๐(เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ)

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒
ลว
๒๕ ม.ค. ๕๑

๒๒. จังหวัด        
๒๒.๑ การประสานงานกับจังหวัด

๑. ข้อสังเกตบางประการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (กรณีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกไปปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดต่าง ๆ

๒๒ มิ.ย.๒๕๐๗

นร ๐๒๐๖/ว ๑๑๐     
ลว
๒๒ มิ.ย.๔๑

๒๒.๒ การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด

๑. การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

๑๗ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๖๐   
ลว
๑๓ มี.ค. ๕๒

๒๓. เฉลิมพระเกียรติ

       

๑. การขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา

พ.ค.๒๕๕๖

๐๕๐๘/ว ๗๒    
ลว
๑๐ พ.ค.
๕๖

แต่งตั้ง คกก. การ
กลั่นกรองการขอ
พระราชทานถวาย
พระราชสมัญญา

๒๔. ชื่อ

       
๒๔.๑ การลงชื่อในหนังสือ  ราชการ

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ พ.ศ.๒๕๐๗

๘ ก.ย.๒๕๐๗

สร ๐๕๐๓/ว ๘๕     
ลว
๒๓ ก.ย.๐๗

๒๔.๒ การใช้ตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคำนำหน้านาม

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.๒๕๓๖

ประกาศในราชกิจจาฯ เล่ม ๑๑๐ ตอนที ๑๑๔
ลว ๑๔ ส.ค. ๓๖

นร ๐๒๐๓/ว ๑๔๐
ลว
๒๓ ส.ค. ๓๖

  ๒๔.๓ ชื่ออาคาร สถานที่

๑. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ

๒๖ พ.ค. ๔๑

นร ๐๒๐๕/ว ๙๗    
ลว ๑ มิ.ย. ๔๑

 
   

๒. การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่ของทางราชการ

หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๗/ว ๑๔๗   
ลว ๑๐ มิ.ย. ๔๖

 
           
๒๕. ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี        
    ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๖ มิ.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๖ 
ลว ๑๗ มิ.ย. ๕๒
ยกเลิก มติ ๑๙ ธ.ค. ๔๙
    ๒. วิธีปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๑
ลว ๒๕ มิ.ย. ๕๒
มติ ๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป
    ๓. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร ๐๕๐๒/ว ๑๘๘
ลว ๒๐ ต.ค. ๕๓
 
           
๒๖. ชุมนุมประท้วง        
    ๑. หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในการชุมนุมเรียกร้อง
๒๓ เม.ย. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๗๐    
ลว ๓๐ เม.ย. ๔๕

 
    ๒. หลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในการชุมนุมเรียกร้อง

๓๐ ก.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๗   
ลว ๙ ส.ค. ๔๕
 
    ๓. แนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุมเรียกร้อง ๒๘ ก.พ. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๗๑
ลว ๖ มี.ค. ๕๕
 
๒๗. ดุลยพินิจ        
    ๑. มาตรการในการกำกับดูแลการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๖    
ลว ๑๑ พ.ค. ๕๘

 
๒๘. ่างประเทศ        
  ๒๘.๑ การขอรับความช่วย
เหลือจากต่างประเทศ
๑. การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ๒๙ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๘    
ลว ๒๒ ธ.ค. ๔๖

 
    ๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ

๑๗ ส.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๓   
ลว ๒๖ ส.ค. ๔๗
 
    ๓. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
๑๗ ก.พ. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๔๐
ลว ๒๐ ก.พ. ๕๒
ปรับปรุง ว ๒๙๘/๔๖
ว ๑๗๓/๔๗
  ๒๘.๒ การเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปต่างประเทศ
๑. การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ๕ มิ.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๒   
ลว ๑๔ มิ.ย. ๔๔

 
  ๒๘.๓ เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในต่างประเทศ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับประเทศไทยของ
ข้าราชการประจำในต่างประเทศ
๒๐ เม.ย. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๖๕    
ลว
๒๓ เม.ย. ๔๒

 
  ๒๘.๔ ผู้นำระดับสูงของไทยพบผู้นำระดับสูงของ
ต่างประเทศ
๑. หลักปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมและพบปะหารือข้อราชการกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลไทยของบุคคลในคณะทูต
คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศและแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทยและการไปต่างประเทศของผู้นำระดับสูงในรัฐบาลไทย
๒๐ มี.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๕๖     
ลว ๒๗ มี.ค. ๔๔

 
  ๒๘.๕ การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมหรือองค์การระหว่างประเทศ ๑. ขออนุมัติเป็นสมาชิกสมาคมโสตทัศนจดหมายเหตุแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงไต้และแปซิฟิก (
SEAPAVAA) และสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA)
๒๕ ก.ย. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๑

ลว ๓๐ ก.ย. ๔๕

 
  ๒๘.๖ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ

๑. การส่งข้าราชการไปดูงานต่างประเทศ

๑๑ พ.ย. ๒๓

สร. ๐๒๐๒/ว ๒๒๒
ลว. ๑๘ พ.ย. ๒๓

 
   

๒. การปรับปรุงมติ ครม. เรื่อง การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๗๗

ลว ๒๔ พ.ค. ๕๐

ปรับปรุง ๖ มติ
 

๒๘.๗ การจัดทำรายงาน
การไปราชการ ประชุมสัมมนา ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

๑. การปรับปรุงมติ ครม.เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการ
ไปราชการ การไปร่วมประชุม ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศและการไปปฏิบัติงานในองค์กรการระหว่างประเทศ

ก.ค. ๕๑

 

นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๙

ลว ๙ ก.ค. ๕๑

 

ปรับปรุงมติ ๒๓ ม.ค. ๓๓
 
    ๒. การปรับปรุงมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ การไปร่วมประชุมศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ๑๒ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

 

๑. ปรับปรุงมติ ๘ ก.ค. ๕๑ ข้อ ๕
   

. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การเดินทางไปอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างประเทศ)

๑๖ ก.ย. ๕๗

นร ๐๕๐๖/ว ๙๑

ลว ๑๘ ก.ย. ๕๗

 
๒๘.๘ การก่อสร้างถนนบริเวณชายแดน ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนหรือกระทำกิจกรรมใดๆตามบริเวณชายแดน ๑๒ ต.ค. ๔๒

นร ๐๒๐๕/ว ๑๖๖  

ลว ๑๘ ต.ค.๔๒

    ๒. การระงับการก่อสร้างถนนบริเวณจุดผ่านแดนถาวร
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์
๑๐ พ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๗๙ 

ลว ๑๖ พ.ค. ๔๘

 
  ๒๘.๙ การทำความตกลงกับต่างประเทศ ๑. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๖ (เรื่อง การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ) ๑๘ ส.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๑ 
ลว ๒๔ ส.ค. ๕๒
ยกเลิกมติ ๗ ม.ค. ๔๖
    ๒. การทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่าง ๆ ๑ ต.ค. ๔๕ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ 
ลว ๓ ต.ค. ๔๕
 
    ๓. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full powers) ก.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๑
ลว ๕ ก.ค. ๕๖
ยกเลิกมติ ๑ ต.ค. ๔๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับ Full powers
    ๔. ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ) ๒๔ มิ.ย. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒ 
ลว ๒๖ มิ.ย. ๕๗
 
    ๕. ้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ) ก.ค. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔
ลว ๓ ก.ค. ๕๗
 
    ๖. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (การเจรจาหรือการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ) ๑๖ ก.ย. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๙๑
ลว ๑๘ ก.ย. ๕๗
 
    . ารจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ๓๐ มิ.ย. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๙
ลว ๒ ก.ค. ๕๘
 
  ๒๘.๑๐ องค์ประกอบคณะ
ผู้แทนไทย
๑. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ ๓๐ พ.ย. ๕๓ นร ๐๕๐๓/ว ๒๒๒ 
ลว ๘ ธ.ค. ๕๓
 
    ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ
เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๐ 
ลว ๗ ธ.ค. ๒๔
ข้อ ๑๙
    ๓. การเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศและกรอบการเจรจา ๗ ก.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๙
ลว ๙ ก.ค. ๕๘
 
  ๒๘.๑๑ การทำหนังสือสัญญาที่ไม่ต้องเสนอ ครม. ๑. การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ๒๗ ม.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖ 
ลว ๒๙ ม.ค. ๕๘
 
  ๒๘.๑๒ การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม
ต่างประเทศ
๑. การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ณ
ต่างประเทศ
๓ มี.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๖/ว ๕๔
ลว ๕ มี.ค. ๕๘
 
    ๒. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ๙ มิ.ย. ๕๘ ร ๐๕๐๕/ว ๑๔๖ 
ลว ๑๐ มิ.ย. ๕๘
 
    . การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย ๒๑ ก.ค. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๗
ลว ๒๔ ก.ค. ๕๘
 
           

๒๙. ต่งตั้ง

       
  ๒๙.๑ ข้าราชการ (ล่วงหน้า) ๑. การออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการล่วงหน้า ๗ ก.ค. ๓๐

นร ๐๒๐๒/ว ๔๘       
ลว ๘ ก.ค.๓๐

 
  ๒๙.๒ ข้าราชการ (ย้อนหลัง) ๑. การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง ๒๔ พ.ย. ๒๔

ร ๐๒๐๓/ว ๒๕๕       
ลว ๒๗ พ.ย. ๒๔

 
    . การเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง
ย้อนหลัง
๑๕ มี.ค. ๒๖

ร ๐๒๐๓/ว ๓๘       
ลว ๒๓ มี.ค. ๒๖

 
  ๒๙.๓ ข้าราชการ (ระดับ ๑๐, ๑๑) ๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑ ๑๓ ม.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๙       
ลว ๑๖ ม.ค. ๔๗

 
๒. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑ หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐    
ลว ๒๙ ม.ค.๔๗

๓. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐ หรือ ระดับ ๑๑ หนังสือเวียนของ สลค.

นร ๐๕๐๘/ว ๔๖
ลว
๑๓ ก.พ. ๕๑

๔. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๗ ก.พ. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒
ลว ๔ มี.ค. ๕๒
๕. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๑๙ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙
ลว ๒๘ พ.ค. ๕๒
๖. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือเวียนของ สลค. นร ๐๕๐๘/ว ๖๒    
ลว ๑๗ มี.ค. ๕๒
๗. ขอส่งแบบตรวจสอบและแบบประวัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือเวียนของ สลค. นร ๐๕๐๘/ว ๑๕๔  
ลว ๖ ส.ค. ๕๒
๒๙.๔ กรรมการ

๑. การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตำแหน่งหรือส่วนราชการ

๑๑ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๔/ว ๑๗๐    
ลว ๑๔ ก.ย. ๔๔

๒. การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

๒๔ ม.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗   
ลว ๓๑ ม.ค. ๕๔

การแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ

. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง ลว. ๓ ต.ค. ๕๗

การแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
  ๒๙.๕ คณะกรรมการ
ตามมติ ครม.
๑. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตามมติ ครม. หนังสือเวียนของ
สลค.
นร ๐๒๐๕/ว ๑๐๗
ลว ๑๘ มิ.ย. ๔๑
 

๒. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

๑๑ มี.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๖๔   
ลว ๑๙ มี.ค. ๕๑

อำนาจ ครม. ในการแต่งตั้ง คกก. ตามมติ ครม.
  ๒๙.๖ ที่ปรึกษา ๑. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่๓) เรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ๘ เม.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๓   
ลว ๑๑ เม.ย. ๔๖

 
๒๙.๗ ข้าราชการการเมือง ๑. การเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ๘ ก.พ. ๕๑ นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๔๗  
ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๑
๒. ขอความเห็นชอบให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ (แนวทางการเสนอเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง) ต่อไป ๑๑ ส.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๙๑  
ลว. ๑๑ ส.ค. ๕๔
. ขอความเห็นชอบหลักการให้ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีต้องไม่กระทำการใด ๆ  อันเป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๗ ต.ค ๕๗ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๙๙
ลว. ๑๐ ต.ค. ๕๗
  ๒๙.๘ ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

๑. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

๒๔ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๑๓๒
ลว
๓๐ เม.ย. ๕๕

 
  ๒๙.๙ คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งนักบริหาร ๙

๑. การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ๙ เสนอคณะรัฐมนตรี

๑๘ ก.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/๘๒๙๗  
ลว
๒๔ ก.ค. ๔๙

 
  ๒๙.๑๐ แต่งตั้ง สส. เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ๑. ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
๑๑ มี.ค. ๕๑ นร ๐๕๐๖/ว ๖๔  
ลว
๑๙ มี.ค. ๕๑
 
           
๓๐. ตรวจสอบภายใน        
 

๑. การพัฒนามติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในภาคราชการ

๑๙ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๙๗
ลว ๒๒ มิ.ย. ๕๐

 
 

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๒๑ ง
ลว
๑๑มี.ค.๔๘

 
 

๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๕ ก
ลว
๒๔ มี.ค. ๔๖

 
         
๓๑. ถนน        
    ๓๑.๑ การก่อสร้างถนนในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ ๑. แนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ๑๓ พ.ย. ๕๐ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๐
ลว ๖ ธ.ค. ๕๐
 
         
๓๒. ทะเบียนบ้าน        
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรเกี่ยวกับการทะเบียนราษฏร ๑๑ ก.พ. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๔๙
ลว ๑๘ ก.พ. ๔๖

 
๓๓. ท่องเที่ยว        
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ๑๐ ก.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๐
ลว ๑๒ ก.ค. ๕๐

 
  . การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้เดินทางมาร่วม
การประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
๔ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๕
ลว ๗ ธ.ค. ๕๕

 
  ๓. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ๙ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๙
ลว ๑๑ มิ.ย. ๕๘

 
         

๓๔. ี่ดิน

       
  ๓๔.๑ ราษฏร อุทิศที่ดิน ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๑ ส.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑
ลว ๒ ส.ค. ๕๐

ยกเลิกมติ ๓ ก.ค. ๔๔, ๓ ม.ค. ๕๐
  ๓๔.๒ บุกรุก ที่ดินของรัฐ ๑. การออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ๘ เม.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๙  
ลว ๒๑ เม.ย. ๔๖

 
  ๓๔.๓ ที่ราชพัสดุ

๑. ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ

๒๑ ม.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔    
ลว ๒๙ ม.ค. ๔๖

 
   

๒. ขอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

๑๘ พ.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๙

ลว ๒๑ พ.ค. ๔๗

 
           
๓๕. ทุจริต        
    ๑. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน
หน่วยงานของรัฐ
๒๐ ส.ค. ๔๕

นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๗   
ลว ๒๙ ส.ค. ๔๕

 
    ๒. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
วงราชการ
๕ ต.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๗

ลว ๗ ต.ค. ๔๗

 
   

. การกวดขันการทุจริตคอร์รัปชัน

๒๙ มี.ค.๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๕๙

ลว ๑๒ เม.ย. ๔๘

 
    ๔. รายงานการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ๒๓ ม.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖

ลว ๒๖ ม.ค. ๕๐

 
๕. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี ๑๕ มิ.ย. ๓๖

นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒

ลว ๑๘ มิ.ย. ๓๖

ปรับปรุงมติ ๒๑ก.ค.๓๕ นร ๐๒๐๓/๑๖๔๐๖
ลว ๒ ต.ค. ๓๕
๖. การป้องกันการทุจริตกรณีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทำสัญญา หรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชน หรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชน ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนสูงมาก ๘ ก.พ. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๒๒

ลว ๑๔ ก.พ. ๕๔

๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใน
ราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๐
ตอนพิเศษ ๑๐๖ ง

ลว ๑๒ ก.ย. ๔๖

         
๓๖. ทุนหมุนเวียน        
  ๑. แนวทางการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ๒๖ ส.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๓๐๔
ลว ๓ ก.ย. ๕๑

 

 

ให้เสนอ คกก.
กลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนก่อนเสนอ ครม.

 

  . การจัดตั้งทุนหมุนเวียนของหน่วยงานต่างๆ ๒๗ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๒๗๔
ลว ๒๙ ธ.ค. ๕๔

 
  ๓. รายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ๑๒ มิ.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๒
ลว ๑๙ มิ.ย. ๕๕

 
  ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง
การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง ลว. ๒๓ ก.ย. ๕๗

 
  . พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจาฯ

 

เล่ม ๑๓๒
ตอนที่ ๙๒ ก
ลว. ๒๕ ก.ย. ๕๘

 

 

 

- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๔ พ.ย. ๕๘ เป็นต้นไป
- ให้ คกก. นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนก่อนเสนอ ครม.
         
๓๗. โทรศัพท์        
  ๑. ขอยกเลิกมติครม. เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ๒๔ ส.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘
ลว ๓๐ ส.ค. ๕๓
 

ปรับปรุงมติ ๑ ส.ค. ๕๐

 
         
๓๘. ธงชาติ        
    ๑. การประดับธงชาติ ๒๙ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๓  
ลว ๗ ส.ค. ๔๖

 
           
๓๙. น้ำ        
    ๑. แนวทางประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ ๒๘ ก.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔๘ 
ลว ๒๙ ก.ค. ๕๘

 
           
๔๐. ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
 

๔๐.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขอความเห็นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

๑. การดำเนินการตาม พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ๗ เม.ย. ๔๗

นร ๐๕๐๓/ว ๙๒     
ลว
๒๓ เม.ย. ๔๗

 
    ๒. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มาตรา ๒๕)
ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่มที่ 120 ตอนที่ ๑๐๐ ก
ลว ๙ ต.ค. ๔๖

 
         
๔๑.บำนาญ        
 

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องบำนาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน

๒๕ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/๑๗๑๖๕
ลว ๒๖ ก.ย. ๕๐

 
           
๔๒. แบตเตอรี่        

๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่อยต่าง ๆ (องค์การแบตเตอรี่)
 

๑๐ มิ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘   
ลว ๑๒ มิ.ย. ๕๑

ยกเลิกมติ ๒ ธ.ค. ๔๖
  . การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร) ๒๕ พ.ย. ๕๓   
 
นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗   
ลว ๒ ธ.ค. ๕๓
 
         
๔๓. ป้าย        
  ๔๒.๑ การติดตั้งแผ่นป้าย
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗
ลว ๒๘ ม.ค. ๕๑

 
           
๔๔. ระกัน        
  ๔๔.๑ ทรัพย์สิน และรถราชการ ๑. การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ ๓ พ.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๖๙     
ลว
๙ พ.ค. ๔๘

กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๖๔๔๑
    ๒. การประกันภัยรถราชการ

๒๑ มิ.ย. ๔๘

นร ๐๕๐๔/๘๒๐๒  
ลว ๒๓ มิ.ย. ๔๘

 
    ๓. การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ

๒๐ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๕/๒๗๒๐

ลว ๒๑ ก.พ. ๕๐

 
  ๔๔.๒ ผู้ต้องหา คดีละเมิด ทรัพย์สินทาง ปัญญา

๑. ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกันตัว
ผู้ต้องหาคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๒ มี.ค. ๔๗

นร ๐๕๐๕/ว ๔๗    
ลว ๔ มี.ค. ๔๗

 
 

๔๔.๓ การทำประกันภัยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. การทำประกันภัยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑ ต.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๑

ลว ๑๔ ต.ค. ๔๘

 
    ๒. การจัดให้มีการประกันภัยชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ธ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๐

ลว ๘ ธ.ค. ๕๒

 
           
๔๕. ประชาชน        
   

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๖๙

ลว ๑๑ พ.ค. ๕๐

 
   

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศใน
ราชกิจาฯ

เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๕๕ ง

ลว ๒๗ ก.ค.๔๘

 
           

๔๖. ประชาสัมพันธ์และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

       
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว๑๓๐
ลว
๑๙ ก.ย.๕๐

ยกเลิกมติ ๗ มติ
 
         
๔๗. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน        
  ๔๗.๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

๑. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒๕ พ.ค. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๖

ลว ๓๑ พ.ค. ๕

 
         
๔๘. ปัญหาความไม่สงบ        
   

๑. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๓ ม.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว

ลว ๑๑ ม.ค. ๕๐

 
           
๔๙. ปุ๋ย        
  ๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๙
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๐

ยกเลิกมติ ๑๐ ส.ค. ๒๐ เกี่ยวกับการซื้อปุ๋ย
 
         
๕๐. ลัดเวรเฝ้า        
    ๑. ขอให้รัฐมนตรีไปร่วมในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ ๒๓ ม.ค. ๑๐

นร ๐๔๐๑/๑๒๑๖-๑๒๓๕

ลว ๒๖ ม.ค. ๑๐

 
           
๕๑. ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี        
   

๑. การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ พ.ย. ๓๑

นร ๐๒๐๒/ว ๑๘๐

ลว ๒๔ พ.ย. ๓๑

 
   

๒. การติดตามการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ก.ค. ๔๖ นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๐
ลว ๔ ส.ค. ๔๖
 
           
๕๒. พัสดุ        
   

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ

๒๙ พ.ค.๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๘๓

ลว ๓๐ พ.ค. ๕๐

ยกเลิกมติ ๓ มติ
๑๓ มี.ค. ๔๔
๑๒ มิ.ย. ๔๔
๒๒ ต.ค. ๔๔
   

๒. ข้อเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต่อภาคอุตสาหกรรมไทย (การใช้พัสดุที่ผลิตใน
ประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย)

๒๑ เม.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๕/ว ๘๙
ลว ๒๘ เม.ย. ๕๒
 
           
๕๓. พิมพ์เอกสาร        
   

๑. การทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษของ
โรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)

๒๘ ก.ค.๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕

ลว ๑๖ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ ๑๘ พ.ย. ๔๖
           
๕๔. ลังงาน        
๕๔.๑ มาตรการประหยัดพลังงาน ๑. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง มาตรการบังคับเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
 
๒๘ พ.ย. ๔๙ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๗
ลว ๑ ธ.ค. ๔๙
    ๒. มาตรการบังคับเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ ๑๒ ก.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๑๑๖    
ลว
๒๐ ก.ค. ๔๘

 
    ๓. มาตรการประหยัดพลังงาน ๙ พ.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๗๕     
ลว
๒๕ พ.ค. ๔๙

 
    ๔. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ๖ มิ.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๙๑     
ลว ๒๖ มิ.ย. ๔๙

 
    ๕. มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ ๒๐ มี.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๘๘     
ลว ๒๗ มี.ค. ๕๕

 
    ๖. มาตรการรองรับภาวะวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ๑๙ ก.พ. ๕๖

นร ๐๕๐๖/ว ๓๐     
ลว ๒๑ ก.พ. ๕๖

 
           
๕๕. เพลงสำคัญของแผ่นดิน        
๑. เพลงสำคัญของแผ่นดิน ๓๐ ธ.ค. ๔๖ นร ๐๕๐๔/๑๙๕๐๑
ลว ๓๑ ธ.ค. ๔๖
         
๕๖. ฟอนต์        
๑. โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ๗ ก.ย. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๑๖๔
ลว ๑๓ ก.ย. ๕๓
         
๕๗. ไฟฟ้า        
  ๑. หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณสถานบริการสาธารณสุข ๑ พ.ค.. ๕๕

นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๑๑๗๑
ลว ๒ พ.ค. ๕๕

ยกเลิกมติ ๙ ก.พ. ๐๘, ๑๗ ส.ค. ๑๙, ๑๑ ต.ค. ๒๖
๕๘. มาตรการสลับเวลาทำงาน        
  ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ เรื่อง มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๘
ลว ๒๑ ก.ย. ๕๐

ยกเลิกมติมาตรการสลับเวลาทำงาน ๘ มติ
         
๕๙. ยุบสภา        
  ๕๙.๑ รัฐบาล นรม.
(นายอภิสิทธิ์ ฯ)
๑. สรุปผลและแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร
๓ พ.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๓/ว ๗๔

ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๔

 
  ๒. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ๑๐ พ.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘

ลว. ๑๒ พ.ค. ๕๔

 
  ๓. หารือการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในระหว่างที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ๑๘ พ.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๓/ว(ร) ๑๒๖

ลว. ๒๕ พ.ค. ๕๔

 
  ๔. การประชุมคณะรัฐมนตรี (๑๒ กรกฎราคม ๒๕๕๔) ๑๒ ก.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๙

ลว. ๑๔ ก.ค. ๕๔

 
  ๕๙.๒ รัฐบาล นรม.
(นส. ยิ่งลักษณ์ ฯ)
๑. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ๑๐ ธ.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๓/ว ๒๑๙

ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๖

 
  ๒. มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
๑๗ ธ.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๒๒๐

ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๖

 
  ๓. แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญ ๗ ม.ค. ๕๗ นร ๐๕๐๓/ว ๑

ลว. ๙ ม.ค. ๕๗

 
  ๔. การเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๘๑ (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๑ มี.ค. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕

ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๗

 
  ๕. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในช่วงการยุบสภาผู้แทนราษฏร ๑ เม.ย. ๕๗ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐

ลว. ๒ เม.ย. ๕๗

 
  ๕๙.๓ การสิ้นสุดของ คกก.
ที่ได้รับแต่งตั้งโดย ครม./นรม./รมต.
๑. การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง (กรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๖) เรื่องเสร็จที่ ๕๑๑/๒๕๓๓

 

 
         

๖๐. รถ

       
  ๖๐.๑ รถประจำตำแหน่ง

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง

๑๙ ก.ย. ๔๙

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑  
ลว ๒๕ ก.ย. ๔๙

 
๒. การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์
 
๒ ธ.ค. ๕๑ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖๕
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๑
  ๖๐.๒ การเช่ารถ

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

๒๒ พ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๗๘
ลว ๒๔ พ.ค.๕๐

 
    ๒. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้
ในราชการ
๒๒ เม.ย. ๕๑ นร ๐๕๐๕/ว ๘๔
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๑
ค่าจ้างพนักงานขับรถ ๘,๕๐๐ บาท
    . ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ ๒๗ ต.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๖
ลว ๑๒ พ.ย. ๕๒
 
    . แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ๙ ก.พ. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๔๑
ลว ๑๕ ก.พ. ๕๓
ถูกยกเลิกโดยมติ ๒๔   เม.ย. และ ๑ พ.ค. ๕๕
    ๕. ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้
ในราชการ
๒๔ เม.ย. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔
ลว ๔ พ.ค. ๕๕
ให้เช่ารถ ๕ ปี ลดค่าเช่าลง ๑๐%
    . อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ หนังสือเวียนของ
กระทรวงการคลัง
กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔
ลว ๔ ก.ค. ๕๕
 
  ๖๐.๓ รถตำรวจนำขบวน ๑. หลักเกณฑ์การใช้รถตำรวจนำขบวนของบุคคลสำคัญหรือนักการเมืองหรือการใช้รถนำขบวนรับรองแขก
ต่างประเทศในการเยือนประเทศไทย
๒๕ ก.ย. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๘๙  
ลว ๒ ต.ค. ๔๔

 
 

๖๐.๔ รถรับรอง รถถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์

๑. หลักเกณฑ์การมีรถรับรองไว้ใช้ในราชการและรถที่ใช้
ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์
๘ ก.พ. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๒๓
ลว ๑๗ ก.พ. ๔๓

 
  ๖๐.๕ ป้าย ทะเบียนรถ ราชการ ๑. เปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนรถราชการ ๒ ก.ย. ๑๘

สร ๐๒๐๓/ว ๑๑๔   
ลว ๓ ก.ย. ๑๘

 
    ๒. การเปลี่ยนแปลงป้ายทะเบียนรถราชการ หนังสือเวียนของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สร ๐๒๐๓/ว ๑๔๗    
ลว ๒๒ ต.ค. ๑๘

 
  ๖๐.๖ การตรวจสอบรถราชการ ๑. การตรวจสอบรถราชการ รถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ๑๒ พ.ค. ๕๘

ร ๐๕๐๕/ว ๑๑๑   
ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

 
           

๖๑. รายงานผลการดำเนินการ
ตามมติ ครม.

       
    ๑. การพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารราชการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ปรับปรุงมติ ๓๐ พ.ย. ๕๓ เรื่อง การทบทวนแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการติดตามและการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ)  
     

๑๓ ธ.ค. ๕๔

นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๔

ลว ๑๖ ธ.ค. ๕๔

 
    . การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ธ.ค. ๕

นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๖

ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๕

 
           

๖๒. รายงาน คตร.

       
    ๑. การรายงานรายการรายจ่ายลงทุนที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    

๗ เม.ย. ๕

นร ๐๕๐๕/ว ๘๑

ลว ๙ เม.ย. ๕๘

 
    . การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป

๒๐ เม.ย. ๕

นร ๐๕๐๕/ว ๙๐

ลว ๒๓ เม.ย. ๕๘

 
           
๖๓. รักษาความปลอดภัย        
   

๑. การทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (สิทธิพิเศษในการจ้าง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การางเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.))

๒๘ ก.ค.๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕

ลว ๑๖ ส.ค. ๕๓

ปรับปรุงมติ ๑๓ ม.ค. ๔๗
           
๖๔. เรือ        
  ๖๔.๑ หลักเกณฑ์การจัดหาเรือ ๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือกิจการอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือภายในประเทศ ๑๘ พ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๔
ลว ๒๑ พ.ย. ๔๖

 
    ๒. ขอแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดหาเรือโดยประกอบและต่อเรือและซ่อมเรือของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๓
ลว ๓๐ ม.ค. ๕๑

 
    ๓. ขอความเห็นชอบในการเสนอให้บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ได้รับสิทธิพิเศษ
 
๑๙ ส.ค. ๕๑ นร๐๕๐๖/ว ๓๐๘
ลว. ๙ ก.ย. ๕๑
 
           
๖๕. โรงพยาบาลเลิดสิน        
    ๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ ๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๒๔
ลว ๒๕ ม.ค.๕๑

ยกเลิกสิทธิพิเศษ ร.พ. เลิดสิน
           
๖๖. ลูกจ้างชั่วคราว        
   

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ้างผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑๐ มิ.ย. ๔๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๐
ลว ๑๙ มิ.ย. ๔๖

 
           
๖๗. เลขไทย        
    ๑. การดูแลกำชับให้หน่วยราชการทุกแห่งใช้เลขศักราชเป็นเลขปีพุทธศักราชในกิจกรรมทุกด้านของหน่วยราชการ ๒ พ.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๖๒     
ลว ๑๐ พ.ค. ๔๓

 
           
๖๘. เลือกตั้ง        
 

๑. การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง

๙ ก.ค. ๓๙

นร ๐๒๑๖/ว ๑๔๑
ลว ๑๕ ก.ค. ๓๙

 
  ๒. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง ๑๗ ต.ค. ๔๓

นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๙
ลว ๑๙ ต.ค. ๔๓

 
  ๓. สรุปผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๙ ต.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๗
ลว ๑๘ ต.ค. ๕๐

 
  ๔. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง

 
๑๒ ก.พ. ๕๑

 

นร ๐๕๐๖/ว ๔๙
ลว ๒๐ ก.พ. ๕๑
 

มติ ๓ พ.ค. ๕๔ ให้ใช้ ว ๑๔๑/๓๙ และ ว ๑๔๗/๕๐
         
๖๙. วิจัย        
 

๑. การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (การส่งผลงานวิจัยไปให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

๒๗ พ.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๓
ลว ๒๘ พ.ย. ๕๐

 
         
๗๐. วันหยุด ชดเชย        
    ๑. วันหยุดชดเชยของทางราชการ ๑ พ.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๘๓     
ลว ๑๑ พ.ค. ๔๔

 
    ๒. การพิจารณาปรับปรุงจำนวนวันหยุดราชการ ๓ ก.พ. ๔๗

นร ๐๕๐๔/ว ๓๘

ลว ๒๐ ก.พ. ๔๗

 
         
๗๑. เวนคืน        
    ๑. การจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่โครงการต่าง ๆ ๒๙ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๘๗  
ลว ๓๑ ก.ค. ๔๖

 
   

๒. การเก็บข้อมูลการใช้พื้นที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบอ้างอิง

๒๖ ก.ค. ๔๘

นร ๐๕๐๔/ว ๑๒๘  
ลว ๕ ส.ค. ๔๘

 
   

๓. การยกเลิกมติคระรัฐมนตรีเรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 

๒๖ ส.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๖  
ลว ๘ ก.ย. ๕๑

ยกเลิกมติ ๘ พ.ย. ๒๖ ว ๑๗๘/๒๖
           
๗๒. เศรษฐกิจ        
  ๗๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)

๒๙ ก.ย. ๕๔

นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๖    
ลว ๓๐
.ย.๕๔

 
           
๗๓. ศูนย์ราชการ        
   

๑. ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ
 

๗ ธ.ค. ๔๗ นร ๐๕๐๔/ว(ล) ๑๙๑๑๐
ลว ๒๗ ธ.ค. ๔๗
 
    . หลักเกณฑ์การยกเลิกการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ
 
๑๑ ธ.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๒
ลว ๔ ม.ค. ๕๑

 
   

๓. ขออนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายกเลิกการเช่าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะ
 

๒๑ ต.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๓๓๘
ลว ๓ พ.ย. ๕๑

 
    . การขอยกเลิกเข้าใช้พื้นที่โครงการศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๒๖ พ.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒
ลว ๓ มิ.ย. ๕๒
 
           
๗๔. สมรสกับผู้อพยพ        
    ๑. การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (๑๘ พ.ค. ๒๐, ๓ ก.พ. ๒๔, ๑ พ.ค. ๒๗) [เรื่องห้ามข้าราชการและพนักงาน
องค์การของรัฐสมรสกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย
]
๒๑ ก.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๕/๑๖๙๐๐
ลว ๒๒ ก.ย. ๕๓
 
         
๗๕. สิทธิพิเศษ        
  ๗๕.๑ สินค้า/บริการ
นวัตกรรมไทย
๑. การให้สิทธิพิเศษแก่ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย พ.ย. ๕๘ นร ๐๕๐๕/ว ๓๕๖
ลว ๖ พ.ย. ๕๘
 
  ๗๕. อุตสาหกรรมการบิน ๑. การทบทวน ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ๑๐ พ.ย. ๕๘   นร ๐๕๐๕/๔๐๕๒๖
ลว ๑
พ.ย. ๕๘
 
  ๗๕.๓ วิชาการ/การวิจัย ๑. การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๒ ม.ค. ๕๙   นร ๐๕๐๕/ว ๙
ลว ๑๕ ม.ค. ๕๙
 
         
๗๖. สินค้าในสต๊อกรัฐบาล        
    ๑. ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ๒๒ ต.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๓
ลว ๓๑ ต.ค. ๕๖
 
๗๗. สัญลักษณ์        
  ๗๗.๑ ส่งเสริมคุณธรรม
ความดี
๑. สัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรมความดี "ช่อสะอาด" ๙ ก.ค. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๑
ลว ๑๓ ก.ค. ๕๒
 
  ๗๗. สัญลักษณ์ของไทย ๑. การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ ๑๕ ต.ค. ๕๖ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐
ลว ๑๘ ต.ค. ๕๖
 
         
๗๘. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี        
 

๗๘.๑ การขอยกเว้นมติ ครม.

๑. การขอยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

๒๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๓๕
ลว ๓๐ ม.ค. ๕๑

 
 

๗๘.๒ ลดเรื่องโดยใช้มติ ๑๓ ธ.ค. ๒๐

. แนวทางการลดเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ๑ ก.ย. ๕๒ นร ๐๕๐๖/ว ๑๗๐
ลว ๘ ก.ย. ๕๒
 

๗๘.๓ หนังสือตอบความเห็น

. การปรับปรุงแนวทางการนำหนังสือตอบความเห็นของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

๒๖ ม.ค. ๕ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕
ลว ๒๗ ม.ค. ๕๓
มติ ๒๕ ส.ค. ๕๔
ยืนยันให้ใช้ต่อไป
 

 

. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี
๔ ธ.ค. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๖
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๕
 
 

๗๘.๔ รายงานการเดินทางของ นรม.

. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับรายงานการเดินทาง ผลการเยือน และการประชุมเจรจาหารือของนายกรัฐมนตรี ๙ ก.พ. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๔๗
ลว ๒๓ ก.พ. ๕๓
 
 

๗๘.๕ เรื่องเร่งด่วนที่มีกรอบระยะเวลา

. แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ๑๔ มี.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖
ลว ๒๒ มี.ค. ๕๔
 
 

๗๘.๖ วาระจร

๑. การจัดระเบียบวาระการประชุมและการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร
๒๕ ส.ค. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว ๑๓๖
ลว ๓๐ ส.ค. ๕๔
 
 

 

. การจัดระเบียบวาระการประชุมและการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร
๖ ก.ย. ๕๔ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑
ลว ๙ ก.ย. ๕๔
 
 

 

. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร ๒๒ ก.พ. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒
ลว ๒๗ ก.พ. ๕๕
 
 

 

๔. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจร การขอ
ความเห็นหน่วยงานเพื่อประกอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
๔ ธ.ค. ๕๕ นร ๐๕๐๖/ว ๒๙๖
ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๕
 
 

๗๘.๗ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐

๑. การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ค. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๑๐๐
ลว ๑๙ พ.ค. ๕๒

 
    ๒. การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๘ ต.ค. ๕๔

นร๐๕๐๓/ว ๒๐๖

ลว ๒๕ ต.ค. ๕๔

ต้องขอความเห็น กต. และ สคก.
    ๓. แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย)
๔ ก.ย. ๕๕

นร๐๕๐๓/ว ๒๓๑

ลว ๑๑ ก.ย. ๕๕

กำชับให้ปฏิบัติตาม
มติ ๑๘ ต.ค. ๕๔
    ๔. การเสนอเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๘ ต.ค. ๕๖

นร๐๕๐๓/ว ๑๖๒

ลว ๑๑ ต.ค. ๕๖

กำชับให้ปฏิบัติตาม
มติ ๑๘ ต.ค. ๕๔
 

๗๘.๘ การเสนอเรื่องเกี่ยวกับพืชผลการเกษตร

๑. การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และคณะกรรมการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาพืชผลและผลิตภัณฑ์การเกษตรชนิดต่างๆ
๑๐ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๒
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕

 
 

๗๘.๙ การส่งเรื่องถึง สลค. ภายใน ๑๘.๐๐ น.

๑. การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ๑๗ เม.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๑๓
ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕

 
 

๗๘.๑๐ การเสนอแผนงานโครงการ

๑. การเสนอเรื่องเกี่ยวกับแผนงานโครงการลงทุน ๑๙ มิ.ย. ๕๕

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๕
ลว ๒๕ มิ.ย. ๕๕

 
 

๗๘.๑๑ การยกเว้นระเบียบพัสดุและการเสนอสัญญาที่ไม่อยู่ในอำนาจคณะรัฐมนตรี

๑. การยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และการขออนุมัติลงนามสัญญาต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในอำนาจของ ครม.
๔ ธ.ค. ๕๕

นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๗
ลว ๑๒ ธ.ค. ๕๕

 
 

๗๘.๑๒ การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน

๑. การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนอกเหนือ
ไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๘ ม.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๓
ลว ๑๑ ม.ค. ๕๖

ให้เสนอ นรม. พิจารณาก่อนเสนอ ครม.
 

๗๘.๑๓ ขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อ ครม.

๑. การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๗๑๒
ลว ๑๒ ก.ย. ๕๗

 
 

๗๘.๑๔ ประเภทเรื่องที่ นรม./ร.นรม. เห็นชอบ/อนุมัติ

๑. การกำหนดหลักการให้รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องให้นายกรัฐมนตรี ๑ ต.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๖/ว(ร) ๙๖
ลว ๓ ต.ค. ๕๗

 
 

๗๘.๑ การเสนอความเห็นขององค์กรตาม รธน.

๑. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา ๒ ธ.ค. ๕๗

นร ๐๕๐๓/ว ๑๕๖
ลว ๔ ธ.ค. ๕๗

 
 

๗๘.๑๖ การเสนอความเห็นของส่วนราชการ

๑. การยืนยันร่างกฏหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและการเสนอความเห็นของ
ส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๑๐ ก.พ. ๕๘

นร ๐๕๐๓/ว ๓๕
ลว ๑๐ ก.พ. ๕๘

 
 

๗๘.๑๗ การเสนอความเห็นขององค์กรตาม รธน.

๑. การเสนอเรื่องประเภทนโยบาย แผนงาน โครงการต่อคณะรัฐมนตรี ๖ ม.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๒
ลว ๙ ม.ค. ๕๘

 
 

๗๘.๑๘ การเสนอความเห็นของส่วนราชการ

๑. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ๒๗ มี.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๖/ว ๗๖
ลว ๓๑ มี.ค. ๕๘

 
 

๗๘.๑๙ การเสนอเรื่องงบประมาณ

๑. แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ๑๒ พ.ค. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๘
ลว ๑๕ พ.ค. ๕๘

 
    ๒. แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ๒ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๐

ลว ๔ มิ.ย. ๕๘

 
    ๓. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสนอเรื่อง
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร๐๕๐๖/ว ๑๔๓

ลว ๙ มิ.ย. ๕๘

 
    ๔. ขอความเห็นชอบหลักการกรณีที่องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่ไม่อยู่ภายใต้กำกับของฝ่ายบริหาร เสนอเรื่องขออนุมัติงบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้สำนักงบประมาณพิจารณาดำเนินการ
๒๓ มิ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๓/๒๒๐๑๔

ลว ๒๔ มิ.ย. ๕๘

 
    ๕. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับของฝ่ายบริหาร ๗ ก.ค. ๕๘

 

นร๐๕๐๕/๒๓๖๑๖

ลว ๙ ก.ค. ๕๘

 
 

๗๘.๒๐ การเสนอเรื่องด่วน

๑. การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี ๒๔ พ.ย. ๕๘

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘๔
ลว ๓๐ พ.ย. ๕๘

 
           
๗๙. เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย        
    ๑. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ๓๑ ก.ค. ๔๔

นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๑  
ลว ๒ ส.ค. ๔๔

 
           
๘๐. หารือมติคณะรัฐมนตรี        
    ๑. การหารือมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

นร ๐๒๐๖/ว ๓๙  
ลว ๒๕ ก.พ. ๔๑

 
           
๘๑. หนี้ค่าสาธารณูปโภคของ
รัฐวิสาหกิจ
       
    ๑. การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ๒๒ ก.ค. ๔๖

นร ๐๕๐๔/ว ๑๙๔  
ลว ๗ ส.ค. ๔๖

 
           
๘๒. หนังสือ        
  ๘๒.๑ ซื้อหนังสือใช้ใน
ราชการ
๑. ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๔ เรื่องการซื้อหนังสือใช้ในราชการ ธ.ค. ๔๕

นร ๐๕๐๔/ว ๒๒๕  
ลว ๑๒ ธ.ค. ๔๕

 
           

๘๓.ให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสทำงาน ศึกษาต่อ

       
    ๑. การปรับปรุงมติ ครม.เกี่ยวกับ เรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ้งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติด เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ ๒๗ ก.พ. ๕๐

นร ๐๕๐๕/ว ๓๘

ลว ๒๘ ก.พ. ๕๐

 
           
๘๔. อากาศยาน        
  ๑. การยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (บริษัทการบินไทย จำกัด) ๑๘ ก.ย. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๙
ลว ๑๙ ก.ย. ๕๐

ยกเลิกมติการซ่อมอากาศยานของบริษัทการบินไทย
  . การทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของหน่วยงานต่าง ๆ (บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จำกัด)
๒๕ พ.ย. ๕๓ นร ๐๕๐๖/ว ๒๑๗
ลว ๒ ธ.ค. ๕๓
 
         
๘๕. อายุบุคคล        
  ๑. การนับอายุบุคคล ๗ มี.ค. ๓๘

นร ๐๒๐๕/ว ๔๒
ลว ๑๓ มี.ค. ๓๘

 
         
๘๖. อาสาช่วยเหลือสังคม        
  ๑. ข้อเสนอการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ๓๐ ม.ค.๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘
ลว ๒ ก.พ. ๕

 
         
๘๗. อิเล็กทรอนิกส์        
   

๑. การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (
e-Government Procurement)

๗ เม.ย. ๕๓

นร ๐๕๐๖/ว ๗๘

ลว ๑๒ เม.ย. ๕๓

ยกเลิกมติ ๒๙ พ.ย. ๔๘
   

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศในราชกิจจาฯ

เล่ม ๑๒๓

ตอนพิเศษ

๑๕ ง ลว ๓๑ ม.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๓/ว ๑๘

ลว ๒ ก.พ. ๔๙

 

 
   

๓. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

๔ ก.ค. ๔๙

นร ๐๕๐๔/ว ๑๐๗

ลว ๑๙ ก.ค. ๔๙

 
   

๔. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

๑๖ ต.ค. ๕๐

นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๑
ลว ๒๒ ต.ค. ๕๐

 
    ๕. การแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
๒ ม.ค. ๕๑

นร ๐๕๐๖/ว ๔
ลว ๗ ม.ค. ๕๑

แก้ไขมติ ๒๘ ก.ค. ๕๒
  . การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ๒๘ ก.ค. ๕๒

 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๓    
ลว ๔ ส.ค. ๕๒
 
 
  ๗. การแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนในมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

 
๑๐ พ.ย. ๕๒


 
นร ๐๕๐๖/ว ๑๙๕   
ลว ๑๑ พ.ย. ๕๒


 


 
  . ขอขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ๖ ต.ค. ๕๒
 

 

นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๒    
ลว ๑๒ ต.ค. ๕๒

 

มาตรการผ่อนผันมีผล ๑ ต.ค. ๕๒ - วันที่ระเบียบฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับ
  . การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑ ก.ย. ๕๘
 
นร ๐๕๐๕/ว ๒๘๖   
ลว ๓ ก.ย. ๕๘
ใช้บังคับ ๑๕ ก.ย. ๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๕๙
         
๘๘. ออกเสียง ร ล        
๑. การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย ๑๒ ม.ค. ๓๑

นร ๐๒๐๑/ว ๘
ลว ๑๔ ม.ค. ๓๑

๒. การซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง
การออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำในภาษาไทย
หนังสือเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นร ๐๕๐๕/ว ๒๑
ลว ๒๔ ม.ค. ๕๑

         
๘๙. อัตรากำลัง        
๑. ขอกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ๒๕ ก.พ. ๕๒

นร ๐๕๐๖/ว ๕๕
ลว ๙ มี.ค. ๕๒

ให้ขอความเห็น คปร, คกก. พนักงานราชการก่อนเสนอ ครม.
. มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ๑๕ ต.ค. ๕๖

นร ๐๕๐๕/ว ๑๖๙
ลว ๑๘ ต.ค. ๕๖

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘, ๔๓๖