ลำดับ

ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๙

. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๐ ๑๙/๐๑/๕๙
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ๑๓๘๒ ๑๒/๐๑/๕๙

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๘

. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๔๖๗๙๖ ๒๒/๑๒/๕๘
๒. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๕๗๒๔ ๑๕/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๔๕๐๑๖ ๐๘/๑๒/๕๘
๔. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๐๐๑ ๐๘/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. .... ๔๔๒๐๔ ๐๑/๑๒/๕๘
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... ๔๔๐๗๓ ๐๑/๑๒/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... ๔๓๑๓๒ ๐๓/๑๑/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... ๓๙๘๒๖ ๐๓/๑๑/๕๘
. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๗๙๑ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๓๙๗๗๙ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๖๕๕ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ๓๙๔๗๓ ๐๓/๑๑/๕๘
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต) ๓๘๖๓๘ ๒๗/๑๐/๕๘
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเลิกหลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก อายุไม่เกินสิบแปดปี) ๓๘๓๒๙ ๒๗/๑๐/๕๘
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) และ ร่างพระ
ราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... รวม ฉบับ
๓๘๑๗๗

 

๒๗/๑๐/๕๘
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๗๖๔๓ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๗๖๒๘ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ๓๗๕๕๔ ๒๐/๑๐/๕๘
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๓๗๔๘๖ ๒๐/๑๐/๕๘
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol)] และร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม) รวม ฉบับ ๓๗๒๙๑ ๒๐/๑๐/๕๘
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น) ว(ล) ๓๖๗๘๘ ๑๓/๑๐/๕๘
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร) ๓๖๘๐๒ ๑๓/๑๐/๕๘
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๕๕๔๑ ๐๖/๑๐/๕๘
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๔๕๐ ๒๒/๐๙/๕๘
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ๓๓๔๒๙ ๒๒/๐๙/๕๘
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๖๐๙ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) ๓๒๕๕๙ ๑๕/๐๙/๕๘
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๘๕๕ ๐๘/๐๙/๕๘
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๖๕๐ ๐๑/๐๙/๕๘
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาค) ๒๙๘๑๙ ๒๕/๐๘/๕๘
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ. .... ๒๘๓๘๑ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๒. ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๖๖ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๓๒๔ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๘๒๐๘ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... ๒๗๙๔๔ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ว ๒๖๑ ๑๑/๐๘/๕๘
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ๒๗๒๗๖ ๐๔/๐๘/๕๘
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ฉบับ
๗๑๐๙ ๐๔/๐๘/๕๘
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๙๒๐ ๐๔/๐๘/๕๘
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖
เกี่ยวกับการโอนคดี)
๒๖๔๖๑ ๒๘/๐๗/๕๘
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ๒๖๔๔๘ ๒๘/๐๗/๕๘
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ) ๒๕๗๒๒ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. .... ๒๕๕๗๘ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ๕๕๕๔ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๕๔๔ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๔๐๘ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และหลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาให้แก่ข้าราชการทหาร
ผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำของอัตราเงินเดือน
๒๕๓๘๒ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ....    ๒๕๒๗๑ ๒๑/๐๗/๕๘
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๕๒๖๓ ๒๑/๐๗/๕๘
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๖๕๗ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๕๐๗ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๔๔๙๖ ๑๔/๐๗/๕๘
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ฉบับ     ๒๓๗๗๕ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....    ๒๓๗๐๘ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....  ๒๓๖๙๓ ๐๗/๐๗/๕๘
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)  ๒๓๑๙๔ ๓๐/๐๖/๕๘
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๓๑๙๐ ๓๐/๐๖/๕๘
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๒๒๑๔๕ ๒๓/๐๖/๕๘
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุด
ในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)  
๒๑๘๒๕ ๒๓/๐๖/๕๘
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....    ๒๑๕๕๒ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ    
๒๑๕๒๙ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....    ๒๑๓๖๓ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) ๒๑๒๓๕ ๑๖/๐๖/๕๘
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๒๐๔๑๕ ๐๙/๐๖/๕๘
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ....   ๑๙๒๐๑ ๐๒/๐๖/๕๘
๖๖. ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๘๖๖๓ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....    ๑๘๕๖๒ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....   ๑๘๕๓๓ ๒๖/๐๕/๕๘
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....  ๑๗๗๙๙ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๐. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวม ฉบับ  ๑๗๓๖๒ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๑. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บทบัญญัติว่าด้วยการจำนองอากาศยาน)    ๑๗๓๕๗ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)   ๗๓๐๔ ๑๙/๐๕/๕๘
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รวม ฉบับ
๖๘๓๓ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     ๑๖๗๘๒ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๕. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ) ๑๖๕๓๒ ๑๒/๐๕/๕๘
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๕๙๓๒ ๐๗/๐๕/๕๘
 ๗๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]    ๕๙๑๙ ๐๗/๐๕/๕๘
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....    ๑๔๕๙๔ ๒๘/๐๔/๕๘
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....    ๑๓๗๐๒ ๒๐/๐๔/๕๘
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ๓๕๐๕ ๒๐/๐๔/๕๘
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....    ๒๔๗๖ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๔๖๘ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....   ๑๒๔๐๕ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....   ๒๒๓๖ ๐๗/๐๔/๕๘
๘๕. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๑๑๗๔๒ ๓๑/๐๓/๕๘
๘๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๙๘๓๔ ๑๗/๐๓/๕๘
๘๗. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....    ๙๗๙๐ ๑๗/๐๓/๕๘
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....     ๙๗๕๐ ๑๗/๐๓/๕๘
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๙๗๔๓ ๑๗/๐๓/๕๘
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....  ๙๓๑๕ ๑๗/๐๓/๕๘
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๘๖๐ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศและเจ้าพนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ เพื่อให้สอดคล้องตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓)   
๘๗๑๔ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....   ๘๗๐๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ....    ๘๖๙๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๕. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....  ๘๖๒๐ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ
๘๕๙๘ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๘๕๖๐ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....   ๘๕๕๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....    ๘๕๔๑ ๑๐/๐๓/๕๘
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     ว(ล) ๗๒๕๐ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....     ๘๐๔๓ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก)] ๗๘๐๘ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....    ๗๗๕๙ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....  ๗๖๔๕ ๐๓/๐๓/๕๘
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๖๓๒๒ ๒๔/๐๒/๕๘
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทา งชำระค่าปรับ)  ๖๓๑๕ ๒๔/๐๒/๕๘
๑๐๗. การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ และร่างพระราชบัญญัติการรับขน ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๕๗๙๘ ๑๘/๐๒/๕๘
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....   ๕๖๕๖ ๑๘/๐๒/๕๘
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๔๗๘๗ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ     ๔๕๔๖ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๔๕๓๙ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๒.  ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๕๑๓ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๔๓๘๗ ๑๐/๐๒/๕๘
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)  ๓๗๙๘ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ๓๗๕๘ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   ๓๗๔๕ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....   ๓๗๒๓ ๐๓/๐๒/๕๘
๑๑๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๓๐๕๒ ๒๗/๐๑/๕๘
๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....  ๒๘๘๙ ๒๗/๐๑/๕๘
๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานและให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+ พ.ศ. ....     ๒๘๗๗ ๒๗/๐๑/๕๘
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....    ๒๐๙๑ ๒๐/๐๑/๕๘
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....     ๑๕๔๖ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....     ๑๔๒๔ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๔๐๙ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....  ๓๖๘ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๖. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ....  ๑๓๕๖ ๑๓/๐๑/๕๘
๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม ฉบับ ๖๖๐ ๐๖/๐๑/๕๘
๑๒๘. ขอความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จำนวน ฉบับ  ๖๔๓ ๐๖/๐๑/๕๘
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดี)  ๕๑๗ ๐๖/๐๑/๕๘
๑๓๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง)  ๕๑๗ ๐๖/๐๑/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๗

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๘๔๑ ๐๒/๑๒/๕๗
๒. ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ๒๓๗๐๘ ๒๕/๑๑/๕๗
๓. ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ๒๓๒๐๑ ๑๘/๑๑/๕๗
๔. ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๖๙๓ ๒๓/๐๙/๕๗
๕. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๒๔ ๐๒/๐๙/๕๗
๖. ร่าพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ๑๕๒๘๙ ๒๖/๐๘/๕๗
๗. ร่าพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๑๕๒๑๖ ๒๖/๐๘/๕๗
๘. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ครั้งที่ ๕) รวม ๑๔ ฉบับ ๑๔๐๕๓ ๑๓/๐๘/๕๗
๙. ร่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... ๑๔๐๔๕ ๑๓/๐๘/๕๗
๑๐. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ รวม ๑๒ ฉบับ ๑๒๗๖๗ ๒๙/๐๗/๕๗
๑๑. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รวม ๑๒ ฉบับ ๑๒๒๓๖ ๒๒/๐๗/๕๗
๑๒. ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๕ ฉบับ ๑๑๕๖๓ ๑๕/๐๗/๕๗
๑๓. ร่าพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๑๑๕๕๕ ๑๕/๐๗/๕๗

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๖

๑. ร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรอง พ.ศ. .... ๓๒๔๒๘ ๙/๑๑/๕๖
๒. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ๓๐๓๕๒ ๐๕/๑๑/๕๖
๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ๓๐๓๓๐ ๐๕/๑๑/๕๖
๔. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ๒๙๙๑๗ ๐๑/๑๑/๕๖
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๒๙๗๔๘ ๒๙/๑๐/๕๖
๖. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๒๘๔๔๑ ๑๕/๑๐/๕๖
๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๗๖๑๐ ๐๘/๑๐/๕๖
๘. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๖๐๔ ๐๘/๑๐/๕๖
๙. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ๒๗๕๙๑ ๐๘/๑๐/๕๖
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๘๔๖ ๐๑/๑๐/๕๖
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๑๒๔ ๑๗/๐๙/๕๖
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. .... ๒๔๕๔๗ ๑๐/๐๙/๕๖
๑๓. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... ๒๔๒๗๙ ๑๐/๐๙/๕๖
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) ๒๓๖๗๒ ๐๓/๐๙/๕๖
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ๒๒๘๕๑ ๒๗/๐๘/๕๖
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๒๒๒๓๓ ๒๐/๐๘/๕๖
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... ๒๒๑๓๘ ๒๐/๐๘/๕๖
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... ๒๑๓๓๐ ๑๓/๐๘/๕๖
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ๒๑๐๕๐ ๐๖/๐๘/๕๖
๒๐. การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๙๔๘๖ ๑๙/๐๗/๕๖
๒๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ๑๘๒๑๙ ๐๙/๐๗/๕๖
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ๑๖๙๑๑ ๒๕/๐๖/๕๖
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๘๗ ๑๘/๐๖/๕๖
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ๑๕๑๒๒ ๑๐/๐๖/๕๖
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ๑๕๑๐๗ ๑๐/๐๖/๕๖
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ๑๔๖๓๓ ๐๔/๐๖/๕๖
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแขนแก่น พ.ศ. .... ๑๔๔๔๑ ๐๔/๐๖/๕๖
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๑๓๘๑๒ ๒๘/๐๕/๕๖
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๒๖๕ ๑๔/๐๕/๕๖
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... ๑๒๐๑๑ ๐๗/๐๕/๕๖
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๗๖๙ ๒๓/๐๔/๕๖
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๗๓ ๒๓/๐๔/๕๖
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๙๐๒๙ ๓๑/๐๓/๕๖
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ๘๖๖๗ ๓๑/๐๓/๕๖
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๘๑๖๕ ๒๖/๐๓/๕๖
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (ล) ๗๕๐๔ ๑๙/๐๓/๕๖
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๗๖๐๑ ๑๙/๐๓/๕๖
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ล) ๖๗๕๓ ๑๒/๐๓/๕๖
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ว(ล) ๖๑๙๙ ๐๕/๐๓/๕๖
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... ๖๒๒๙ ๐๕/๐๓/๕๖
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๔๗๖๓ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ว(ล) ๔๗๖๐ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ๔๙๔๕ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๘๔๐ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ๔๗๔๙ ๑๙/๐๒/๕๖
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๒๖ ๑๒/๐๒/๕๖
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ว(ล) ๓๓๑๖ ๐๕/๐๒/๕๖
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ๓๕๕๗ ๐๕/๐๒/๕๖
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ ๓๕๕๑ ๐๕/๐๒/๕๖
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๑๖ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๑๒ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๒. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๐๙ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๐๔ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๘๐ ๒๙/๐๑/๕๖
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๒๒๑๐ ๒๑/๐๑/๕๖
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๒ ๒๑/๐๑/๕๖
๕๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๙๒ ๒๑/๐๑/๕๖
๕๘. ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ว(ล) ๑๕๑๕ ๑๕/๐๑/๕๖
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๑๕๑๒ ๑๕/๐๑/๕๖
๖๐. แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๑๕๙๘ ๑๕/๐๑/๕๖
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๐ ๐๘/๐๑/๕๖

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๕

๑. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๔๖๓๘ ๑๘/๑๒/๕๕
๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ไทย พ.ศ. .... ๓๔๓๑๖ ๑๘/๑๒/๕๕
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ๓๓๙๘๙ ๑๑/๑๒/๕๕
๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ๓๓๕๒๗ ๑๑/๑๒/๕๕
๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ๓๓๐๒๒ ๐๔/๑๒/๕๕
๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๓๐๑๑ ๐๔/๑๒/๕๕
๗. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิลสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ๓๒๗๔๔ ๐๔/๑๒/๕๕
๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๕๓๘ ๒๐/๑๑/๕๕
๙. ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) ๓๑๘๗๘ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๑๘๖๗ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ๓๑๗๔๐ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๓๑๘๙๓ ๒๐/๑๑/๕๕
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๑๗๖ ๐๒/๑๑/๕๕
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการปรกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ว(ล) ๓๐๑๗๐ ๐๒/๑๑/๕๕
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ว(ล) ๒๙๐๘๖ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ว(ล) ๒๙๐๗๕ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ๒๙๐๙๒ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๐๙๐ ๒๒/๑๐/๕๕
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้างชาติ พ.ศ. .... ๒๙๐๘๓ ๒๒/๑๐/๕๕
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๐๗๘ ๒๒/๑๐/๕๕
๒๑. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา" ๒๘๘๓๑ ๑๕/๑๐/๕๕
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๘๘๙ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๘๗๕ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๒๗๕๖๗ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๕. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๕๖๔ ๐๙/๑๐/๕๕
๒๖. ข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาพิจารร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๖๗๔๗ ๐๒/๑๐/๕๕
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๒๖๐๒๐ ๑๘/๐๙/๕๕
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๕๘๓๕ ๑๘/๐๙/๕๕
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๙๑๘ ๑๑/๐๙/๕๕
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๖๕๕ ๑๑/๐๙/๕๕
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ๒๔๐๔๔ ๐๔/๐๙/๕๕
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ๒๓๓๙๘ ๒๘/๐๘/๕๕
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๒๓๓๙๐ ๒๘/๐๘/๕๕

.๓๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒๓๒๑๓ ๒๘/๐๘/๕๕
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ๒๓๒๐๘ ๒๘/๐๘/๕๕
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ว(ล) ๒๒๔๓๗ ๒๑/๐๘/๕๕
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ว(ล) ๒๒๔๑๐ ๒๑/๐๘/๕๕
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๒๗๖๕ ๒๑/๐๘/๕๕
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๒๕๖๙ ๒๑/๐๘/๕๕
๔๐. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ๒๒๒๕๔ ๒๑/๐๘/๕๕
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๒๒๔ ๒๑/๐๘/๕๕
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๑๓๘๓ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ว(ล) ๒๑๑๕๑ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๒๑๕ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ๒๑๑๗๑ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๑๑๐ ๐๗/๐๘/๕๕
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๕๘ ๓๐/๐๗/๕๕
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๐๖๕๘ ๓๐/๐๗/๕๕
๔๙. การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๐๔๒๓ ๓๐/๐๗/๕๕
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ๒๐๒๔๘ ๒๔/๐๗/๕๕
๕๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๐๑๖๓ ๒๔/๐๗/๕๕
๕๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา พ.ศ. .... ๑๙๑๐๓ ๑๗/๐๗/๕๕
๕๓. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้) ๑๘๗๔๗ ๑๐/๐๗/๕๕
๕๔. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแสดงสัญญาณจราจร และกำหนดข้อสันนิษฐานกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร) ๑๘๗๗๑ ๑๐/๐๗/๕๕
๕๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๑๘๕๓๗ ๑๐/๐๗/๕๕
๕๖. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... ๑๗๙๓๑ ๐๓/๐๗/๕๕
๕๗. ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๑๒๓ ๒๖/๐๖/๕๕
๕๘. การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖๘๘๖ ๒๖/๐๖/๕๕
๕๙. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ๑๔๙๒๕ ๐๕/๐๖/๕๕
๖๐. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๗๕๔ ๐๕/๐๖/๕๕
๖๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ๑๔๙๕๓ ๐๕/๐๖/๕๕
๖๒. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๑๔๙๐๔ ๐๕/๐๖/๕๕
๖๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ๑๓๘๒๘ ๒๙/๐๕/๕๕
๖๔. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง The GMS Agreement) ๑๓๒๕๒ ๒๐/๐๕/๕๕
๖๕. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ๑๓๑๙๒ ๒๐/๐๕/๕๕
๖๖. การแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๒๔๐๔ ๑๔/๐๕/๕๕
๖๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ๑๑๙๕๓ ๐๘/๐๕/๕๕
๖๘. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๙๕๙ ๐๘/๐๕/๕๕
๖๙. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ๑๐๖๓๔ ๒๔/๐๔/๕๕
๗๐. ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ๑๐๓๗๓ ๒๔/๐๔/๕๕
๗๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๑๐๑๑๐ ๑๗/๐๔/๕๕
๗๒. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ๙๗๔๔ /๐๔/๕๕
๗๓. ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ว(ล) ๙๒๖๕ ๑๐/๐๔/๕๕
๗๔. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ๙๒๖๘ ๑๐/๐๔/๕๕
๗๕. การดำเนินการตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วงเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๒๖๐ ๑๐/๐๔/๕๕
๗๖. ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซไล และห้องเย็น พ.ศ. .... ๘๘๐๕ ๐๒/๐๔/๕๕
๗๗. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๖๑๙ ๐๒/๐๔/๕๕
๗๘. ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ๘๖๑๐ ๐๒/๐๔/๕๕
๗๙. ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... ๘๖๐๔ ๐๒/๐๔/๕๕
๘๐. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ๘๕๙๗ ๐๒/๐๔/๕๕
๘๑. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๙๑ ๐๒/๐๔/๕๕
๘๒. ผลการดำเนินงานคามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของวุฒิสภา ๘๓๕๖ ๐๒/๐๓/๕๕
๘๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (ล) ๘๒๓๘ ๒๙/๐๓/๕๕
๘๔. ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๘๒๗๑ ๒๙/๐๓/๕๕
๘๕. ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๘๒๒๘ ๒๙/๐๓/๕๕
๘๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๘๑๖๐ ๒๙/๐๓/๕๕
๘๗. ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓  แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๐๓๔ ๒๙/๐๓/๕๕
๘๘. ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ๗๘๘๑ ๒๙/๐๓/๕๕
๘๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๖๙๗๗ ๒๐/๐๓/๕๕
๙๐. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ๖๔๔๐ ๑๓/๐๓/๕๕
๙๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ๖๓๗๖ ๑๓/๐๓/๕๕
๙๒. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ๖๓๗๒ ๑๓/๐๓/๕๕
๙๓. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... ๖๓๖๘ ๑๓/๐๓/๕๕
๙๔. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ๖๒๑๒ ๑๓/๐๓/๕๕
๙๕. การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ว ๘๑ ๑๓/๐๓/๕๕
๙๖. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๕๗๐๑ ๐๖/๐๓/๕๕
๙๗. ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๕๘๘ ๐๖/๐๓/๕๕
๙๘. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ๕๒๕๐ ๒๘/๐๒/๕๕
๙๙. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ๔๙๔๓ ๒๘/๐๒/๕๕
๑๐๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ๔๙๔๐ ๒๘/๐๒/๕๕
๑๐๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๙๓๓ ๒๘/๐๒/๕๕
๑๐๒. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๘๒ ๒๒/๐๒/๕๕
๑๐๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๓๘๙ ๒๒/๐๒/๕๕
๑๐๔. ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๓๗๗๐ ๑๓/๐๒/๕๕
๑๐๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๒๕ ๑๓/๐๒/๕๕
๑๐๖. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน ฉบับ ว(ล)๓๒๙๖ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน ฉบับ ว(ล)๓๒๙๕ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ว(ล)๓๒๙๔ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๐๙. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ว(ล)๓๒๐๙ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดก ฯ) ๓๒๔๒ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๓๑ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๑๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๐๕ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๑๙๗ ๐๗/๐๒/๕๕
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. .... ๓๓๐ ๐๔/๐๑/๕๕
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๔๗๗ ๐๔/๐๑/๕๕
๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๑๖ ๐๔/๐๑/๕๕
๑๑๗. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ว(ล) ๓๑๕ ๐๔/๐๑/๕๕
๑๑๘. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๔๙๒ ๐๔/๐๑/๕๕
๑๑๙. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน ฉบับ ๑๔๙๓

 

๑๕/๐๑/๕๕

 

๑๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน ฉบับ ๑๕๖ ๑๕/๐๑/๕๕
๑๒๑. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (การเปลี่ยนสถานะสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นองค์การระหว่างประเทศ) ๑๙๓๖ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๒๐๒๖ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๓. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๓๗ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๔. ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๔๐ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๕. ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ๒๐๔๓ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๙๒ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ๒๓๐๔ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๘. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) ว(ล) ๒๑๔๕ ๒๔/๐๑/๕๕
๑๒๙. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ๒๘๔๘ ๓๑/๐๑/๕๕

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔

๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผลในระดับนิติบุคคล)

๒๘๔๓๐ ๒๗/๑๒/๕๔
๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๖๙๑ ๒๗/๑๒/๕๔
๓.

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๘๖๙๔ ๒๗/๑๒/๕๔
๔.

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

๒๘๐๔๘ ๑๙/๑๒/๕๔
๕.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ

๒๗๕๕๕ ๑๓/๑๒/๕๔
๖.

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....

๒๖๒๒๔ ๒๙/๑๑/๕๔
๗.

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๙๒๒ ๒๒/๑๑/๕๔
๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๗๓๘ ๒๒/๑๑/๕๔
๙.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

๒๕๒๑๓ ๑๕/๑๑/๕๔
๑๐.

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๕๒๙ ๐๘/๑๑/๕๔
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๔๔๑๘ ๐๘/๑๑/๕๔
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๘๖๕ ๐๑/๑๑/๕๔
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ๒๓๗๓๘ ๐๑/๑๑/๕๔
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๑๔๘๔ ๐๔/๑๐/๕๔
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๒๑๔๘๗ ๐๔/๑๐/๕๔
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๕๗๗ ๑๘/๑๐/๕๔
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๖๖๗ ๑๘/๑๐/๕๔
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๖๓ ๒๕/๑๐/๕๔
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๔๙๕ ๒๕/๑๐/๕๔
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๘๒๘ ๐๖/๐๙/๕๔
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ ๑๘๘๓๕ ๐๖/๐๙/๕๔
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๙๗๘๒ ๒๐/๐๙/๕๔
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๑๙๙๐๖ ๒๐/๐๙/๕๔
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ ๒๑๑๔๑ ๒๐/๐๙/๕๔
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) ๒๑๐๘๔ ๒๗/๐๙/๕๔
๒๖.

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๒๓๙ ๐๓/๐๕/๕๔
๒๗.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๒๒๗ ๐๓/๐๕/๕๔
๒๘.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๘๕ ๐๓/๐๕/๕๔
๒๙.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๕๘ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๐.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๓๕ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๑.

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๘๘๖ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๒.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสังเคราะห์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๘๘๐ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๓.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

ว(ล) ๑๑๕๙๐ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๔.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง

๑๒๒๑๑ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๕.

มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย

๑๒๒๐๖ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๖.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๒๑๗๐ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๗.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๑๑๖ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๘.

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๙๑ ๐๓/๐๕/๕๔
๓๙.

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๑๘๘๘ ๐๓/๐๕/๕๔
๔๐.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๗๖ ๐๓/๐๕/๕๔
๔๑.

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ....

๑๑๕๙๖ ๐๓/๐๕/๕๔
๔๒.

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๑๕๙๓ ๐๓/๐๕/๕๔
๔๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๑๐๘๗๑ ๒๖/๐๔/๕๔
๔๔.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๑๐๙๓๖ ๒๖/๐๔/๕๔
๔๕.

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๖๒ ๒๖/๐๔/๕๔
๔๖.

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๑๙๙ ๒๖/๐๔/๕๔
๔๗.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

ว(ล)๑๐๔๕๘ ๒๖/๐๔/๕๔
๔๘.

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๖๑ ๒๖/๐๔/๕๔
๔๙.

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๖๙ ๒๖/๐๔/๕๔
๕๐.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๔๔๘ ๒๖/๐๔/๕๔
๕๑.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๐๑๕๑ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๒.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ....)พ.ศ. ....

๑๐๑๙๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๓.

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๒๑๓ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๔.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๔๒๓ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๕.

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๔๒๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๖.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๔๓๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๔๓๕ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๘.

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๘๗๗ ๒๐/๐๔/๕๔
๕๙.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๘๘๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๐.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๒๔ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๑.

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๔๒ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๒.

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๔๕ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๓.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...รวม ๒ ฉบับ

๑๐๙๕๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๔.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ...

๑๐๙๖๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๕.

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

๙๔๒๒ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๖.

ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๖๔๙ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๗.

ข้อเสนอการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....

๙๘๐๗ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๘.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๐๑ ๒๐/๐๔/๕๔
๖๙.

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๒๐๔ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๐.

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๒๐๗ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๑.

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๑๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๒.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๑๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๓.

ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๔๒๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๔.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๓๘ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๕.

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๔๑ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๖.

ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๔๔ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๗.

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๖๗๔ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๘.

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๘๖๘ ๒๐/๐๔/๕๔
๗๙.

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๘๘๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๐.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๘๘๓ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๑.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๐๖ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๒.

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๐๙ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๓.

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๒ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๔.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๕ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๕.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๘ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๖.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

ว(ล)๑๐๙๒๑ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๗.

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๒๗ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๘.

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๕๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๘๙.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยมคำว่า "เจ้าพนักงาน" ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)

ว(ล)๑๐๙๕๓ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๐.

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๙๗๒ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๑.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๙๗๕ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๒.

ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๙๗๘ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๓.

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

ว(ล)๑๑๔๕๒ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๔.

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

ว(ล)๑๑๕๘๓

๒๐/๐๔/๕๔
๙๕.

 

ว(ล)๑๑๕๘๗ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๖.

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๙๖๖๗ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๗.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

ว(ล)๙๗๔๘ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๘.

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๕๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๙๙.

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ....

ว(ล)๙๙๐๑ ๒๐/๐๔/๕๔
๑๐๐.

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๐๕ ๒๐/๐๔/๕๔
๑๐๑.

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๐๙ ๒๐/๐๔/๕๔
๑๐๒.

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๔๐ ๒๐/๐๔/๕๔
๑๐๓.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๔๕ ๒๐/๐๔/๕๔
๑๐๔.

 

๙๓๒๘ ๒๐/๐๔/๕๔
๑๐๕.

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. ....

๙๕๐๐ ๑๔/๐๔/๕๔
๑๐๖. ขอถอนร่างกฎหมายจากแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (จำนวน ๘ ฉบับ ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... ฯลฯ) ๖๓๗๑ ๒๑/๐๓/๕๔
๑๐๗. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... ๕๕๗๕ ๑๑/๐๓/๕๔
๑๐๘. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๒๖ ๒๒/๐๒/๕๔
๑๐๙. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ๔๗๒๙ ๒๒/๐๒/๕๔
๑๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ๒๔๙๓ ๐๑/๐๒/๕๔
๑๑๑. ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๐๕ ๐๑/๐๒/๕๔
๑๑๒. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๘๖๘ ๐๑/๐๒/๕๔
๑๑๓. ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๗๓ ๒๔/๐๑/๕๔
๑๑๔. ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๒๕ ๑๑/๐๑/๕๔
๑๑๕. ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๖๑๙ ๑๑/๐๑/๕๔
๑๑๖. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ๔๐๑ ๐๔/๐๑/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๓

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๒๓๖๒๐ ๑๔/๑๒/๕๓
๒. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ๒๓๗๘๓ ๑๔/๑๒/๕๓
๓. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒๓๓๒๘ ๑๔/๑๒/๕๓
๔. ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ๒๒๙๙๖ ๒๕/๑๑/๕๓
๕. ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...." ๒๒๐๒๒ ๒๕/๑๑/๕๓
๖. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๑๖๔๗ ๑๖/๑๑/๕๓
๗. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ว(ล)๒๑๖๖๖ ๑๖/๑๑/๕๓
๘. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. .... ว(ล)๒๑๗๔๘ ๑๖/๑๑/๕๓
๙. ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ว(ล)๒๑๙๒๐ ๑๖/๑๑/๕๓
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๘๓๙ ๑๖/๑๑/๕๓
๑๑. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๒๑๒๔๓ ๐๙/๑๑/๕๓
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... ว(ล)๒๐๘๗๗ ๙/๑๑/๕
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๒๐๘๖๗ ๙/๑๑/๕
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ๒๑๑๐๕ ๙/๑๑/๕
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๒๐๙๑๙ ๙/๑๑/๕
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ล)๒๐๕๒๘ ๐๒/๑๑/๕
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๓๑ ๒/๑๑/๕
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๘๓๒ ๖/๑๐/๕
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๑๗๙ ๒/๑๐/๕
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๖๗๗ ๒/๑๐/๕๓
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ๑๙๒๗๗ ๒/๑๐/๕
๒๒. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement) ว(ล)๑๘๑๑๔ ๕/๑๐/๕
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) ๑๘๑๑๗ ๕/๑๐/๕
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๘๔๘๓ ๕/๑๐/๕
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
๑๗๔๓๖ ๘/๐๙/๕
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) ๑๗๓๓๘ ๘/๐๙/๕
๒๗. ขอถอนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ๑๗๔๓๒ ๘/๐๙/๕
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๑๗๑๕๙ ๑/๐๙/๕
๒๙. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๑๗๓๖๙ ๑/๐๙/๕
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... ว(ล)๑๖๔๒๒ ๔/๐๙/๕
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ
๑๖๖๘๓ ๔/๐๙/๕
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๕๒๖ ๔/๐๙/๕
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ พ.ศ. .... ๑๖๙๘๑ ๔/๐๙/๕
๓๔. ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... ๑๖๗๗๕ ๔/๐๙/๕
๓๕. ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๗๖๘ ๔/๐๙/๕
๓๖. ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ว(ล)๑๕๙๕๓ ๗/๐๙/๕
๓๗. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๑๕๘๘๓ ๗/๐๙/๕
๓๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... ว(ล)๑๕๘๕๗ ๗/๐๙/๕
๓๙. ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๓๙ ๗/๐๙/๕
๔๐. ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ ฉบับ ๑๖๕๓๒ ๗/๐๙/๕
๔๑. ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. .... ๑๕๓๑๔ ๑/๐๘/๕
๔๒. ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ๑๔๙๙๙ ๔/๐๘/๕
๔๓. ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๓๗๕ ๖/๐๘/๕
๔๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... ๑๔๓๕๗ ๖/๐๘/๕
๔๕. ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. .... ๑๔๑๗๐ ๖/๐๘/๕
๔๖. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ๑๓๘๒๕ ๐/๐๘/๕
๔๗. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๑๓๗๖๒ ๐/๐๘/๕
๔๘. ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ว(ล)๑๓๓๘๖ ๓/๐๘/๕
๔๙. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ว(ล)๑๓๓๘๑ ๓/๐๘/๕
๕๐. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๑๓๓๖๙