ชื่อเรื่อง

เลขที่หนังสือ วันที่มีมติ

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๘

  ร่าพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... ๑๓๗๐๒ ๒๐/๐๔/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๔๖๘ ๐๗/๐๔/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๙๗๔๓ ๑๗/๐๓/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๖๐ ๑๐/๐๓/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. .... ๘๐๔๓ ๐๓/๐๓/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๗๘๗ ๑๐/๐๒/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๕๓๙ ๑๐/๐๒/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ๓๗๒๓ ๐๓/๐๒/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ๒๘๘๙ ๒๗/๐๑/๕๘
  ร่าพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... ๑๓๕๖ ๑๓/๐๑/๕๘

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๗

  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๘๔๑ ๐๒/๑๒/๕๗
  ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ๒๓๗๐๘ ๒๕/๑๑/๕๗
  ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ๒๓๒๐๑ ๑๘/๑๑/๕๗
  ร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๖๙๓ ๒๓/๐๙/๕๗
  ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๒๔ ๐๒/๐๙/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... ๑๕๒๘๙ ๒๖/๐๘/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... ๑๕๒๑๖ ๒๖/๐๘/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ครั้งที่ ๕) รวม ๑๔ ฉบับ ๑๔๐๕๓ ๑๓/๐๘/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... ๑๔๐๔๕ ๑๓/๐๘/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ รวม ๑๒ ฉบับ ๑๒๗๖๗ ๒๙/๐๗/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เพิ่มเติม) รวม ๑๒ ฉบับ ๑๒๒๓๖ ๒๒/๐๗/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติที่ควรเร่งรัดให้มีผลใช้บังคับตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวม ๕ ฉบับ ๑๑๕๖๓ ๑๕/๐๗/๕๗
  ร่าพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๑๑๕๕๕ ๑๕/๐๗/๕๗

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๖

  ร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรอง พ.ศ. .... ๓๒๔๒๘ ๙/๑๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ๓๐๓๕๒ ๐๕/๑๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. .... ๓๐๓๓๐ ๐๕/๑๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... ๒๙๙๑๗ ๐๑/๑๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๒๙๗๔๘ ๒๙/๑๐/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๒๘๔๔๑ ๑๕/๑๐/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... ๒๗๖๑๐ ๐๘/๑๐/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๖๐๔ ๐๘/๑๐/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. .... ๒๗๕๙๑ ๐๘/๑๐/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๘๔๖ ๐๑/๑๐/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๑๒๔ ๑๗/๐๙/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. .... ๒๔๕๔๗ ๑๐/๐๙/๕๖
  ขอถอนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... ๒๔๒๗๙ ๑๐/๐๙/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) ๒๓๖๗๒ ๐๓/๐๙/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ๒๒๘๕๑ ๒๗/๐๘/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ๒๒๒๓๓ ๒๐/๐๘/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... ๒๒๑๓๘ ๒๐/๐๘/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... ๒๑๓๓๐ ๑๓/๐๘/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ๒๑๐๕๐ ๐๖/๐๘/๕๖
  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๙๔๘๖ ๑๙/๐๗/๕๖
  ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. .... ๑๘๒๑๙ ๐๙/๐๗/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ๑๖๙๑๑ ๒๕/๐๖/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๙๘๗ ๑๘/๐๖/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ๑๕๑๒๒ ๑๐/๐๖/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ๑๕๑๐๗ ๑๐/๐๖/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ๑๔๖๓๓ ๐๔/๐๖/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแขนแก่น พ.ศ. .... ๑๔๔๔๑ ๐๔/๐๖/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๑๓๘๑๒ ๒๘/๐๕/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒๒๖๕ ๑๔/๐๕/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... ๑๒๐๑๑ ๐๗/๐๕/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๗๖๙ ๒๓/๐๔/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๗๓ ๒๓/๐๔/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... และร่างระเบียบกรรมราชองครักษ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๙๐๒๙ ๓๑/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ๘๖๖๗ ๓๑/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๘๑๖๕ ๒๖/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (ล) ๗๕๐๔ ๑๙/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๗๖๐๑ ๑๙/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ล) ๖๗๕๓ ๑๒/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ว(ล) ๖๑๙๙ ๐๕/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน พ.ศ. .... ๖๒๒๙ ๐๕/๐๓/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๔๗๖๓ ๑๙/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ว(ล) ๔๗๖๐ ๑๙/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ๔๙๔๕ ๑๙/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๘๔๐ ๑๙/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ๔๗๔๙ ๑๙/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๐๒๖ ๑๒/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ว(ล) ๓๓๑๖ ๐๕/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ๓๕๕๗ ๐๕/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ ๓๕๕๑ ๐๕/๐๒/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๑๖ ๒๙/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๑๒ ๒๙/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๖๐๙ ๒๙/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๐๔ ๒๙/๐๑/๕๖
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๘๐ ๒๙/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๒๒๑๐ ๒๑/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๒ ๒๑/๐๑/๕๖
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๙๒ ๒๑/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. .... ว(ล) ๑๕๑๕ ๑๕/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๑๕๑๒ ๑๕/๐๑/๕๖
  แนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ๑๕๙๘ ๑๕/๐๑/๕๖
  ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๐ ๐๘/๐๑/๕๖

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๕

  ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ ๖๓ และครั้งที่ ๖๔ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. .... ๓๔๖๓๘ ๑๘/๑๒/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ไทย พ.ศ. .... ๓๔๓๑๖ ๑๘/๑๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ๓๓๙๘๙ ๑๑/๑๒/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ๓๓๕๒๗ ๑๑/๑๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกันกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ๓๓๐๒๒ ๐๔/๑๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวัติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๓๐๑๑ ๐๔/๑๒/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิลสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ๓๒๗๔๔ ๐๔/๑๒/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๑๕๓๘ ๒๐/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑) ๓๑๘๗๘ ๒๐/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๓๑๘๖๗ ๒๐/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ๓๑๗๔๐ ๒๐/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๓๑๘๙๓ ๒๐/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๐๑๗๖ ๐๒/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการปรกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ว(ล) ๓๐๑๗๐ ๐๒/๑๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ว(ล) ๒๙๐๘๖ ๒๒/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร ว(ล) ๒๙๐๗๕ ๒๒/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... ๒๙๐๙๒ ๒๒/๑๐/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๐๙๐ ๒๒/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้างชาติ พ.ศ. .... ๒๙๐๘๓ ๒๒/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๙๐๗๘ ๒๒/๑๐/๕๕
  ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา" ๒๘๘๓๑ ๑๕/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๘๘๙ ๐๙/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๘๗๕ ๐๙/๑๐/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๒๗๕๖๗ ๐๙/๑๐/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๗๕๖๔ ๐๙/๑๐/๕๕
  ข้อสังเกตของที่ประชุมวุฒิสภาพิจารร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒๖๗๔๗ ๐๒/๑๐/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๒๖๐๒๐ ๑๘/๐๙/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๕๘๓๕ ๑๘/๐๙/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๙๑๘ ๑๑/๐๙/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔๖๕๕ ๑๑/๐๙/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ๒๔๐๔๔ ๐๔/๐๙/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... ๒๓๓๙๘ ๒๘/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๒๓๓๙๐ ๒๘/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒๓๒๑๓ ๒๘/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ๒๓๒๐๘ ๒๘/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ว(ล) ๒๒๔๓๗ ๒๑/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement) ว(ล) ๒๒๔๑๐ ๒๑/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๒๗๖๕ ๒๑/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๒๕๖๙ ๒๑/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ๒๒๒๕๔ ๒๑/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๒๒๔ ๒๑/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืออสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๑๓๘๓ ๐๗/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ว(ล) ๒๑๑๕๑ ๐๗/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๒๑๕ ๐๗/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... ๒๑๑๗๑ ๐๗/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๑๑๐ ๐๗/๐๘/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๕๘ ๓๐/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๒๐๖๕๘ ๓๐/๐๗/๕๕
  การเสนอขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๐๔๒๓ ๓๐/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) ๒๐๒๔๘ ๒๔/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๐๑๖๓ ๒๔/๐๗/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา พ.ศ. .... ๑๙๑๐๓ ๑๗/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปรวมกับกรมป่าไม้) ๑๘๗๔๗ ๑๐/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแสดงสัญญาณจราจร และกำหนดข้อสันนิษฐานกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร) ๑๘๗๗๑ ๑๐/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๑๘๕๓๗ ๑๐/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... ๑๗๙๓๑ ๐๓/๐๗/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๑๒๓ ๒๖/๐๖/๕๕
  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖๘๘๖ ๒๖/๐๖/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ๑๔๙๒๕ ๐๕/๐๖/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๗๕๔ ๐๕/๐๖/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ๑๔๙๕๓ ๐๕/๐๖/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๑๔๙๐๔ ๐๕/๐๖/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ๑๓๘๒๘ ๒๙/๐๕/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง The GMS Agreement) ๑๓๒๕๒ ๒๐/๐๕/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ๑๓๑๙๒ ๒๐/๐๕/๕๕
  การแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๒๔๐๔ ๑๔/๐๕/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) ๑๑๙๕๓ ๐๘/๐๕/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๙๕๙ ๐๘/๐๕/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... ๑๐๖๓๔ ๒๔/๐๔/๕๕
  ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... ๑๐๓๗๓ ๒๔/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๑๐๑๑๐ ๑๗/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ๙๗๔๔ /๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ว(ล) ๙๒๖๕ ๑๐/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ๙๒๖๘ ๑๐/๐๔/๕๕
  การดำเนินการตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วงเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๙๒๖๐ ๑๐/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซไล และห้องเย็น พ.ศ. .... ๘๘๐๕ ๐๒/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๖๑๙ ๐๒/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. .... ๘๖๑๐ ๐๒/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... ๘๖๐๔ ๐๒/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ๘๕๙๗ ๐๒/๐๔/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๕๙๑ ๐๒/๐๔/๕๕
  ผลการดำเนินงานคามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของวุฒิสภา ๘๓๕๖ ๐๒/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... (ล) ๘๒๓๘ ๒๙/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๘๒๗๑ ๒๙/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๘๒๒๘ ๒๙/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๘๑๖๐ ๒๙/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๓  แห่งพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๒๐ บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๐๓๔ ๒๙/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ๗๘๘๑ ๒๙/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๖๙๗๗ ๒๐/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ๖๔๔๐ ๑๓/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ๖๓๗๖ ๑๓/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ๖๓๗๒ ๑๓/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับ ..) พ.ศ. .... ๖๓๖๘ ๑๓/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ๖๒๑๒ ๑๓/๐๓/๕๕
  การเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ว ๘๑ ๑๓/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๕๗๐๑ ๐๖/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๕๘๘ ๐๖/๐๓/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ๕๒๕๐ ๒๘/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ๔๙๔๓ ๒๘/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดกฯ) ๔๙๔๐ ๒๘/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๙๓๓ ๒๘/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๘๒ ๒๒/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๓๘๙ ๒๒/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๓๗๗๐ ๑๓/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๖๒๕ ๑๓/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน ฉบับ ว(ล)๓๒๙๖ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน ฉบับ ว(ล)๓๒๙๕ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ว(ล)๓๒๙๔ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ว(ล)๓๒๐๙ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องไถ่ถอนและมรดก ฯ) ๓๒๔๒ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๓๑ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๒๐๕ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๓๑๙๗ ๐๗/๐๒/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. .... ๓๓๐ ๐๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๔๗๗ ๐๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๑๖ ๐๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ว(ล) ๓๑๕ ๐๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล) ๔๙๒ ๐๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน ฉบับ ๑๔๙๓

 

๑๕/๐๑/๕๕

 

  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน ฉบับ ๑๕๖ ๑๕/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (การเปลี่ยนสถานะสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นองค์การระหว่างประเทศ) ๑๙๓๖ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๒๐๒๖ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๓๗ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๔๐ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ๒๐๔๓ ๒๔/๐๑/๕๕
 

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๐๙๒ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ๒๓๐๔ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การแก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) ว(ล) ๒๑๔๕ ๒๔/๐๑/๕๕
  ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ๒๘๔๘ ๓๑/๐๑/๕๕

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๔

 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผลในระดับนิติบุคคล)

๒๘๔๓๐ ๒๗/๑๒/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๘๖๙๑ ๒๗/๑๒/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒๘๖๙๔ ๒๗/๑๒/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

๒๘๐๔๘ ๑๙/๑๒/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ

๒๗๕๕๕ ๑๓/๑๒/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ....

๒๖๒๒๔ ๒๙/๑๑/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๙๒๒ ๒๒/๑๑/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๕๗๓๘ ๒๒/๑๑/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)

๒๕๒๑๓ ๑๕/๑๑/๕๔
 

ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๕๒๙ ๐๘/๑๑/๕๔
  ร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๒๔๔๑๘ ๐๘/๑๑/๕๔
  ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๘๖๕ ๐๑/๑๑/๕๔
  ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ๒๓๗๓๘ ๐๑/๑๑/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๒๑๔๘๔ ๐๔/๑๐/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ฉบับ ๒๑๔๘๗ ๐๔/๑๐/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๕๗๗ ๑๘/๑๐/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๖๖๗ ๑๘/๑๐/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๖๓ ๒๕/๑๐/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๔๙๕ ๒๕/๑๐/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๘๒๘ ๐๖/๐๙/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ ๑๘๘๓๕ ๐๖/๐๙/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๙๗๘๒ ๒๐/๐๙/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๑๙๙๐๖ ๒๐/๐๙/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ ๒๑๑๔๑ ๒๐/๐๙/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) ๒๑๐๘๔ ๒๗/๐๙/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๒๓๙ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๒๒๗ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๘๕ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๕๘ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๒๑๓๕ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๘๘๖ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสังเคราะห์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๘๘๐ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

ว(ล) ๑๑๕๙๐ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง

๑๒๒๑๑ ๐๓/๐๕/๕๔

มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย

๑๒๒๐๖ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๒๑๗๐ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๑๑๖ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๙๑ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ....

๑๑๘๘๘ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๘๗๖ ๐๓/๐๕/๕๔

ขอถอนร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ....

๑๑๕๙๖ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๑๕๙๓ ๐๓/๐๕/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

๑๐๘๗๑ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

๑๐๙๓๖ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๖๒ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๑๙๙ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

ว(ล)๑๐๔๕๘ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๖๑ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๖๙ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๑๔๔๘ ๒๖/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑๐๑๕๑ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ....)พ.ศ. ....

๑๐๑๙๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๒๑๓ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๔๒๓ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๔๒๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๔๓๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๔๓๕ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๘๗๗ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

๑๐๘๘๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๒๔ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๔๒ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๙๔๕ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...รวม ๒ ฉบับ

๑๐๙๕๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ...

๑๐๙๖๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปรวมกับกรมป่าไม้)

๙๔๒๒ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๖๔๙ ๒๐/๐๔/๕๔

ข้อเสนอการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....

๙๘๐๗ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๐๑ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๒๐๔ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๒๐๗ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๑๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๒๑๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๔๒๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๓๘ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๔๑ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๔๔ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๖๗๔ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๘๖๘ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๘๘๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๘๘๓ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๐๖ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๐๙ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๒ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๕ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๑๘ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)

ว(ล)๑๐๙๒๑ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๒๗ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๙๕๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยมคำว่า "เจ้าพนักงาน" ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ)

ว(ล)๑๐๙๕๓ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ

ว(ล)๑๐๙๗๒ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๙๗๕ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

ว(ล)๑๐๙๗๘ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

ว(ล)๑๑๔๕๒ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ

ว(ล)๑๑๕๘๓

๒๐/๐๔/๕๔

 

ว(ล)๑๑๕๘๗ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....

ว(ล)๙๖๖๗ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

ว(ล)๙๗๔๘ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ....

ว(ล)๑๐๔๕๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ....

ว(ล)๙๙๐๑ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๐๕ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๐๙ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๔๐ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ว(ล)๙๙๔๕ ๒๐/๐๔/๕๔

 

๙๓๒๘ ๒๐/๐๔/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา พ.ศ. ....

๙๕๐๐ ๑๔/๐๔/๕๔
ขอถอนร่างกฎหมายจากแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (จำนวน ๘ ฉบับ ๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... ฯลฯ) ๖๓๗๑ ๒๑/๐๓/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. .... ๕๕๗๕ ๑๑/๐๓/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๒๒๖ ๒๒/๐๒/๕๔
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ๔๗๒๙ ๒๒/๐๒/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ๒๔๙๓ ๐๑/๐๒/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๕๐๕ ๐๑/๐๒/๕๔
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการงานให้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๘๖๘ ๐๑/๐๒/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๗๓ ๒๔/๐๑/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๗๒๕ ๑๑/๐๑/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๖๑๙ ๑๑/๐๑/๕๔
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... ๔๐๑ ๐๔/๐๑/๕๔

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๓

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ๒๓๖๒๐ ๑๔/๑๒/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. .... ๒๓๗๘๓ ๑๔/๑๒/๕๓
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๒๓๓๒๘ ๑๔/๑๒/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ๒๒๙๙๖ ๒๕/๑๑/๕๓
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ...." ๒๒๐๒๒ ๒๕/๑๑/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๑๖๔๗ ๑๖/๑๑/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ว(ล)๒๑๖๖๖ ๑๖/๑๑/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. .... ว(ล)๒๑๗๔๘ ๑๖/๑๑/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ว(ล)๒๑๙๒๐ ๑๖/๑๑/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๘๓๙ ๑๖/๑๑/๕๓
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๒๑๒๔๓ ๐๙/๑๑/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... ว(ล)๒๐๘๗๗ ๙/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๒๐๘๖๗ ๙/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ๒๑๑๐๕ ๙/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ๒๐๙๑๙ ๙/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ล)๒๐๕๒๘ ๐๒/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๐๕๓๑ ๒/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๘๓๒ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๑๗๙ ๒/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๖๗๗ ๒/๑๐/๕๓
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ๑๙๒๗๗ ๒/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement) ว(ล)๑๘๑๑๔ ๕/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) ๑๘๑๑๗ ๕/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๘๔๘๓ ๕/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
รวม ๒ ฉบับ
๑๗๔๓๖ ๘/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษ จำนวนเงินในการงดการเรียกเก็บ และจำนวนเงินเพิ่มที่เรียกเก็บ) ๑๗๓๓๘ ๘/๐๙/๕
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ๑๗๔๓๒ ๘/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๑๗๑๕๙ ๑/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๑๗๓๖๙ ๑/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... ว(ล)๑๖๔๒๒ ๔/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน (The GMS Agreement) และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..)
 พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒) รวม ๒ ฉบับ
๑๖๖๘๓ ๔/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๕๒๖ ๔/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ พ.ศ. .... ๑๖๙๘๑ ๔/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .... ๑๖๗๗๕ ๔/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๗๖๘ ๔/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ว(ล)๑๕๙๕๓ ๗/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๑๕๘๘๓ ๗/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... ว(ล)๑๕๘๕๗ ๗/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๓๙ ๗/๐๙/๕
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ ฉบับ ๑๖๕๓๒ ๗/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. .... ๑๕๓๑๔ ๑/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ๑๔๙๙๙ ๔/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๓๗๕ ๖/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... ๑๔๓๕๗ ๖/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. .... ๑๔๑๗๐ ๖/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ๑๓๘๒๕ ๐/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๑๓๗๖๒ ๐/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ว(ล)๑๓๓๘๖ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ว(ล)๑๓๓๘๑ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๑๓๓๖๙ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๕๖๖ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. .... ๑๕๓๑๔ ๑/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ๑๔๙๙๙ ๔/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๓๗๕ ๖/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... ๑๔๓๕๗ ๖/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือยุทธภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. .... ๑๔๑๗๐ ๖/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... ๑๓๘๒๕ ๐/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ ๑๓๗๖๒ ๐/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ว(ล)๑๓๓๘๖ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ว(ล)๑๓๓๘๑ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ๑๓๓๖๙ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๕๖๖ ๓/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... ๑๓๗๖๗ ๘/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๘๙๙ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. .... ๑๓๐๕๑ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๗๖๘ ๐/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. .... ๑๒๑๗๔ ๓/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. .... ๑๑๗๒๘ ๖/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๖๓๖ ๖/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๒๘ ๖/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ๑๐๙๕๙ ๙/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. .... ๑๐๔๕๕ ๒/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ๑๐๔๕๐ ๒/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๖๔๒ ๒/๐๖/๕
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๑๙๘ ๒/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ รวม ๘ ฉบับ (ร่างพระราชบัญญัติการยกเลิกการสงวนหวงห้ามที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ....) ๑๐๐๕๕ ๕/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๙๙๐๖ ๕/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๙๘๘๗ ๕/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๙๖๐๓ ๘/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ๙๗๙๒ ๘/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ว(ล)๗๘๙๗ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกียวกับอายุความ) ว(ล)๗๗๘๕ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๐๓๔ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... ๗๗๘๑ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการกองทุนซะกาต พ.ศ. .... ๗๗๗๘ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. .... ๗๗๗๔ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. .... และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. .... ๘๑๔๙ ๑/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ) ๗๑๗๔ ๔/๐๕/๕
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... ๗๖๑๒ ๔/๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๖๖๙๑ ๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. .... ๖๗๙๔ ๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๙๖๑ ๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๙๒๗ ๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๓๔๙ ๐/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ๕๓๕๑ ๓/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๔๑๖ ๙/๐๓/๕
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๙๐๗ ๒/๐๓/๕
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๓๓๕๔ ๓/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. .... ๓๓๘๒ ๖/๐๒/๕
ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ พ.ศ. .... ๒๘๒๓ ๖/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจแงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๔๕ ๙/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๒๔๖๔ ๙/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ว(ล)๒๕๓๘ ๙/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งว่าด้วยการละเมิดอำนาจปกครองเด็ก พ.ศ. .... ๒๗๒๙ ๙/๐๒/๕

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....

๒๗๘๘ ๙/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๖๓๒ ๙/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ๒๐๘๖ ๒/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๓๑ ๒/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ๒๒๓๔ ๒/๐๒/๕
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรที่เรียบง่ายและสอดคล้องกันหรืออนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๐๔ ๒/๐๒/๕
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ว(ล)๒๑๗๕ ๒/๐๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๔ ฉบับ (ร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย ของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑) ๑๘๒๐ ๖/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ว(ล)๑๗๑๑ ๖/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๗๐๐ ๖/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๐๓ ๖/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๗๓๘ ๒/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. .... ๖๖๔ ๒/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลดและนำของเสียมาใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... ๑๓๑๒ ๒/๐๑/๕
การให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน ๘๗๖ ๒/๐๑/๕
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๙๐๖ ๒/๐๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียม และภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) รวม ๒ ฉบับ ๓๘๖ ๕/๐๑/๕

ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๕๒

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... ๒๔๕๒๙ ๒/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ว(ล)๒๓๙๒๖ ๒/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ๒๔๐๔๗ ๒/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ๒๔๑๕๘ ๒/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด) ๒๓๖๓๖ ๕/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ๒๓๕๖๖ ๘/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๓๒๒๐ ๘/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๘๑๖ ๘/๑๒/๕
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ บังคับในท้องที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... ๒๒๙๒๘ ๘/๑๒/๕
การประชุมหารือ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๙๐๑ ๘/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง พ.ศ. .... ๒๒๕๓๕ ๑/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๗๒๗ ๑/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... ๒๒๗๒๔ ๑/๑๒/๕
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญติที่เกี่ยวข้อง รวม ๓ ฉบับ ว(ล)๒๒๐๕๖ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... ว(ล)๒๒๐๕๐ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. .... ๒๒๐๙๖ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติการกำกับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ๒๒๒๗๖ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๑๕๑ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๒๑๓๙ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๑๗๑๘ ๔/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ๒๑๘๔๐ ๗/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๒๑๘๓๕ ๗/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. .... ๒๒๐๔๔ ๗/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ) ๒๑๔๖๙ ๗/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบการค้าข้าว พ.ศ. .... ๒๒๐๑๑ ๗/๑๑/๕
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ว(ล)๒๐๖๙๓

๓/๑๑/๕

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๙๘๒ ๗/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๒๐๐๙๙ ๗/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... ๑๙๙๘๗ ๗/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๖๑๔ ๐/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... ๑๙๕๙๓ ๐/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ๑๙๘๑๓ ๐/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๖๐๗ ๐/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๑๙๖๑๘ ๐/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๙๐๓๑ ๓/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง) ๑๙๔๘๔ ๓/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง) ๑๙๐๖๓ ๓/๑๐/๕
การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาภายในประเทศ ๑๙๔๙๐ ๓/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ๑๙๑๔๘ ๓/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๘๙๔๖ ๓/๑๐/๕
คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ (ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓)(ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง(๑) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ ตราขึ้นโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาจรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง หรือไม่ ๑๘๕๑๐ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ๑๙๐๗๑ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความรับผิดของผู้ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดดังกล่าว) ๑๙๐๓๓ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดความรับผิดของผู้ซื้อสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดดังกล่าว) ๑๙๐๔๗ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดบทนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน" ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ) ๑๘๖๙๖ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ๑๘๗๒๘ ๖/๑๐/๕
ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๑๗๗๕๙ ๙/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ว(ล)๑๗๖๒๐ ๒/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๑๖๒ ๒/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๗๐๙๐ ๒/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ๑๖๙๖๑ ๕/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๓ ฉบับ ๑๗๐๓๔ ๕/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๕๙๐ ๘/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๐๘ ๘/๐๙/๕
ขอถอนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และอายุความการฟ้องคดีบางประเภท) ๑๖๓๘๒ ๘/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๖๖ ๘/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๘๗๖ ๑/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๖๐๐๐ ๑/๐๙/๕
ร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าภูเก้า บางส่วน ในท้องที่ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. .... ๑๕๖๖๑ ๑/๐๙/๕
ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๑๔๕ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๐๘๕ ๘/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๖๐๖ ๘/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่) พ.ศ. .... ว(ล)๑๔๑๗๒ ๑/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ๑๔๓๕๔ ๑/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ว(ล)๑๓๘๒๘ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๑๓๗๒๒ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๑๓๘๐๗ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๔๑๘๒ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๘๔๘ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ๑๔๑๕๔ ๕/๐๘/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... ว(ล)๑๓๖๒๓ ๘/๐๗/๕
การดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ว(ล)๑๓๕๖๗ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๐๖๓ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๕๐๖๐ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๕๔๔ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๑๘๐ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๓๒๑๒ ๘/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๒๗๖๑ ๑/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๑๒๖๗๗ ๑/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... ว(ล)๑๒๑๔๐ ๔/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมก ๑๒๕๗๖ ๔/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๑๒๐๐๑ ๙/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. . ๑๒๐๐๗ ๙/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. .... ๑๑๙๔๙ ๙/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ๑๑๘๖๖ ๙/๐๗/๕
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ๑๑๗๗๒ ๐/๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๑๖๐๔ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ๑๑๖๒๓ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... ๑๑๒๙๗ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... ๑๑๒๗๐ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... ๑๑๒๔๗ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๑๑๓๔๙ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ๑๐๖๒๗ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๑๑๓๑๐ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๑๑๓๑๐ /๐๖/๕
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๑๑๓๑๐ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๕๓๓ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐) ๐๒๑๘ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๐๖๑๗ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑๐๐๐๔ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ๙๘๙๑ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๙๕๙๖ /๐๖/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุความ) ๑๐๐๓๓ /๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ ๘๕๖๕ /๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๗๑๖ /๐๕/๕
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ ๘๗๐๑ /๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวม ๓ ฉบับ ๘๓๖๙ /๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๘๔๓๕ /๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... ๘๔๒๔ /๐๕/๕
ร่างกฎหมายให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ๗๖๕๐ /๐๕/๕
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ๖๔๓๑ /๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ... ๖๔๒๕ /๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ๖๖๐๘ /๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๖๘๖๐ ๐๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... ๖๔๒๔ ๐๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้แก่นางสุทิน บุพโก พ.ศ. ... ๖๔๔๔ ๐๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลห้วยโป่ง และตำบล มาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. .... ๖๔๔๑ ๐๗/๐๔/๕
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... ๕๔๐๙ ๒๔/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ๕๖๑๒ ๒๔/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการจัดทำแผนที่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. .... ๕๗๒๔ ๒๔/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง พ.ศ. .... ๕๕๙๘ ๒๔/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... ๕๔๑๐ ๒๔/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... ๕๒๗๓ ๒๔/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ๕๑๐๕ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๔๐๑ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามนำเข้ามาในสถานที่กักขัง พ.ศ. .... ๕๔๐๕ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. .... ๕๐๐๗ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ๕๐๘๖ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ๕๑๑๑๑ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๕๑๔๔ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔๗๐๕ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินและเพิ่มวิธีการริบทรัพย์สินตามมูลค่า) ๔๙๑๐ ๑๗/๐๓/๕
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ๔๙๒๙ ๑๗/