ตัวอย่างปกหนังสือ
 
(ปกหน้า) (ปกใน)
(รองปกหลัง) (ปกหลัง)