วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

หน้าที่ [ ๑ / ๑ ]  
  
การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) (นายอิศร ปกมนตรี)