วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

หน้าที่ [ ๑ / ๑ ]  
  
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ)
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพิ่มเติมอีก ๑ ท่านทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙) เป็นต้นไป  
 

[มติครมที่สำคัญ]