วันที่ ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๗

หน้าที่ [ ๑ / ๑ ]  
  
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหาร ๑๐ บส.) (นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช)