บัญชีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐
 
<<ไปหน้าหลัก>>
 
ลำดับ
เจ้าของเรื่อง
เรื่อง
 
กษ.
รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝน ครั้งที่ ๗ 
 
คค.
รายงานผลการดำเนินการกรณีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สารเคมีระเบิดที่ท่าเรือคลองเตย 
 
อก.
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๐ 
 
มท.
สรุปสถานการณ์อุทกภัยและการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
มท.
รายงานปัญหาอุปสรรคจากการเดินทางไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม 
 
อก.
ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดี (นักบริหาร ๑๐) (กระทรวงอุตสาหกรรม) (นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก) 
 
กก.
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 
พม.
การพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์) 
 
กค.
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (จำนวน ๒ ราย นายอำพน กิตติอำพน และ นายนนทพล นิ่มสมบุญ) 
 
๑๐
กค.
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายจรัลธาดา กรรณสูต) 
 
๑๑
นร.(สลน.)
รายงานผลการจัดสัมมนา รัฐบาลพบสื่อท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ 
 
๑๒
นร.(สปน.)
รายงานการตรวจสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕ 
 
๑๓
นร.(สคก.)
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี อันเนื่องมาจากการมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
 
๑๔
นร.(สลค.)กห.
ขอให้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ 
 
๑๕
นร.(สศช.)
การบริหารจัดการงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๑ 
 
๑๖
คค.
แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (นายนิกร บุญศรี) 
 
๑๗
กษ.
ร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาเซียนกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก 
 
๑๘
พณ.
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ ๑๐ (กระทรวงพาณิชย์) (นายกรณรงค์ ฤทธิ์ฤๅชัย) 
 
๑๙
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๒๐
สว.ปฏิบัติหน้าที่สนช.
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ความผิดของผู้ขับขี่ในขณะเมาสุรา และปรับปรุงประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ สิ่งของ) 
 
๒๑
พม.สป.
ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง กฎหมายเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
 
๒๒
ศธ.
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนประจำปีบัญชี ๒๕๔๘ 
 
๒๓
กษ.
การซ่อมเครื่องบินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
 
๒๔
พน.
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี [มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ (ครั้งที่ ๑๑๓)] 
 
๒๕
คค.
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย (เขตแดน) รวมทางยกระดับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต ที่บ้านแพะโคก เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน 
 
๒๖
กษ.
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานราชบุรีเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๒๗
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... 
 
๒๘
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
 
๒๙
มท.
ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยนาท พ.ศ. .... 
 
๓๐
นร.(สคก.)พณ.
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ [ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] 
 
๓๑
กต.
การเปลี่ยนแปลงสถานเอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาครอบคลุมปาปัวนิวกินี 
 
๓๒
ศธ.
แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นางสาวศรีสมร พุ่มสะอาด) 
 
๓๓
นร.(สลค.)
การดำเนินการชี้แจงข้อมูลและหรือจัดส่งเอกสาร 
 
๓๔
กค.
รายงานกิจการ งบดุล งบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชี ๒๕๔๙ (๑ เมษายน ๒๕๔๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
๓๕
กษ.
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี [เรื่อง โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) กับประเทศเพื่อนบ้าน ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑] 
 
๓๖
ทส.
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ 
 
๓๗
กษ.
การลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน 
 
๓๘
ศธ.
แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา 
 
๓๙
ศธ.
ปรับแผนการบริหารงบประมาณปี ๒๕๕๐ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
๔๐
สธ.
ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 
๔๑
รอง นรม.(นายไพบูลย์ฯ)
การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 
๔๒
ศธ.
การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๔๓
คค.
ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... 
 
๔๔
กค.
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
 
๔๕
กค.
การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของลูกจ้างประจำ 
 
๔๖
นร.(สคบ.)
ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๔๗
พณ.
ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
๔๘
ศธ.
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. .... 
 
๔๙
พม.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... 
 
๕๐
พม.
ขอยกเลิกหนี้สินเงินทุนหมุนเวียนสมาชิกนิคม 
 
๕๑
พม.
มาตรการภาษีที่เอื้อต่อการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 
 
๕๒
คค.
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๗ และวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการจำกัดปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพให้เหลือ ๑.๐ ล้าน ทีอียู ต่อปี 
 
๕๓
คค.
โครงการนำร่องการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 
 
๕๔
คค.
การบริหารโครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียนช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) 
 
๕๕
คค.
การประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน (ATM) ครั้งที่ ๑๓ 
 
๕๖
อก.
ขออนุมัติเงินงบกลางเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกบริเวณกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
 
๕๗
คกก.๑รอง นรม.(นายโฆสิตฯ)ประธานฯ
ขออนุมัติยุบเลิกองค์การฟอกหนังและองค์การแบตเตอรี่และจัดตั้งเป็นหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม 
 
๕๘
คกก.๒รอง นรม.(นายไพบูลย์ฯ)ประธานฯกษ.
แผนแม่บทโครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 
 
๕๙
คกก.๒รอง นรม.(นายไพบูลย์ฯ)ประธานฯศธ.
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนศูนย์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิตทางชีวภาพและโรงงานต้นแบบ 
 
๖๐
รัฐ-นร.(รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ฯ)นร.(สคก.)
ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. .... 
 
๖๑
นร.(สคก.)ยธ.
ร่างกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบงานตำรวจ 
 
๖๒
พม.
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ฉบับ 
 
๖๓
รอง นรม.(นายไพบูลย์ฯ)ประธานกรรมการฯขับเคลื่อนสังคม
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ 
 
๖๔
กค.
แผนงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 
 
๖๕
กก.
ขอความเห็นชอบสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนโอลิมปิคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
๖๖
กษ.
ขออนุมัติดำเนินโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 
๖๗
กษ.
การปรับเพิ่มราคากลางการจำหน่ายนมพร้อมดื่มในโครงการอาหารเสริม (นม) 
 
๖๘
พน.
การให้สัมปทานปิโตรเลียมตามประกาศเชิญชวนให้ยื่นคำขอสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ ๒๐ 
 
๖๙
รง.
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 
๗๐
ศธ.
การรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง 
 
๗๑
กค.
ร่างกรอบความตกลงทั่วไประหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน 
 
๗๒
กต.
การลงนามกฎบัตรอาเซียน 
 
๗๓
นร.
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๗๔
นร.
ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ของสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
 
๗๕
นร.
ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. .... 
 
๗๖
นร.
แนวทางการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีภายหลังจากพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปมีผลใช้บังคับแล้ว 

[มติครมที่สำคัญ]