[๖ ก.พ. ๒๕๑๑]   [๑๒ ก.พ. ๒๕๑๑]   [๒๐ ก.พ. ๒๕๑๑]   [๒๖ ก.พ. ๒๕๑๑]   [๒๗ ก.พ. ๒๕๑๑]   
 
วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑
  
ขอพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ขอพระราชทานยศพลอากาศเอก ให้แก่ พลเอก พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล)
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานยศพลอากาศเอก ให้แก่ พลเอกพลเรือเอก หม่อมเจ้าการฬวรรณดิศ(ดิศกุล) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขอพระราชทานเลื่อนยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ขอพระราชทานยศพลอากาศเอกให้แก่ พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาศวรรณดิศ (ดิศกุล))
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ขอพรระาชทานเลื่อนยศให้ทหารในสังกัดกองทัพบกและกองทัพอากาศ ที่ถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติราชการตามหน้าที่ รวม 4 ราย ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ประเทศลาว
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบและอนุมัติให้นายลำพอง บุญช่วย วุฒิ กศ.บ. ต.3 อาจารย์วิทยาลัยครู อุบลราชธานีไปฏิบัติงานที่ประเทศลาว แทน นายฉัตรชัย อรณนันท์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
โครงการก่อสร้างทางหลวงด้วยเงินกู้ธนาคารโลก ระยะที่สาม
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างทางหลวงด้วยเงินกู้ธนาคารโลกระยะที่สาม และอนุมัติ แต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อเดินทางไปเจรจากู้เงินจากธนาคารโลกอย่างเป็นทางการ ณ ที่ทำการของธนาคารโลก ที่กรุงวอชองตัน สหรัฐอเมริกา โดยให้ออกเดินทางไปและกลับภายในกำหนด 21 วัน ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชองตัน เป็นหัวหน้าคณะ , อธิบดีกรมทางหลวงเป็นรองหัวหน้าคณะ และผู้แทน อื่น ๆ อีก 4 ท่าน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้แทนให้ทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ระเบียบวาระประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญ) ครั้งที่ 66
  
  [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
แต่งตั้งหัวหน้าแผนกวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย และให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ให้นายแพทย์ เปรม บุรี อาจารย์ชั้นพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
เลื่อนชั้นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอกเป็นชั้นพิเศษ (นายเทือก กุสุมา ณ อยุธยา)
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบและอนุมัติให้เลื่อน นายเทือก กุสุมา ณ อยุธยา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชามนุษยธรรมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ เพื่อดำรงตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ วิชามนุษยธรรมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าลงหนึ่งในสามสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตไนทรัสอ๊อกไซด์
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้บริษัท สยามเคมี จำกัด ได้รับการลดอากรขาเข้า และภาษีการค้า ลงหนึ่งในสาม สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตไนทรัส อ๊อกไซด์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภาชนะโลหะผนึก
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้บริษัท อุตสาหกรรมถังแกส จำกัด ได้รับการลดอากรขาเข้าและ ภาษีการค้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภาชนะโลหะผนึกลงหนึ่งในสาม ตามความมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขอรับความเห็นชอบในการลดอากรขาเข้าและภาษีการค้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตนาฬิกาและชิ้นอะไหล่ลงหนึ่งในสามตามมาตรา 22
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้บริษัท ไทยเพรซิชั่นเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้รับการลดอากรขาเข้าและ ภาษีการค้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตนาฬิกา และชิ้นอะไหล่ ลงหนึ่งในสาม ตามความมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกู้เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะ และวิวัฒนาการ (ฉบับที่..) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอว่าให้เสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะ รัฐสภาต่อไป [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การแต่งตั้งข้าราชการในเขตจังหวัดที่มีการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์เสนอหลักการเกี่ยวกับ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในเขตจังหวัดที่มีการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เพิ่มขึ้นอีก 14 จังหวัด และวางหลักการขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภายหน้าเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ ประธาน กปปค. จังหวัดมีอำนาจในการปราบปรามและจับกุมผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วย และให้ถือ เป็นหลักปฏิบัติต่อไป [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขออนุมัติยืดเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาก่อสร้างทางและบูรณะลาดยางทางหลวงรวม 6 สัญญา
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้กรมทางหลวงยืดเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณในการจ้างเหมาก่อสร้าง และบูรณะลาดยางทางหลวง รวม 6 สัญญา ถึงปีงบประมาณปี 2511 ได้ ตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การลงนามในข้อตกลงขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนพิเศษสหประชาชาติสำหรับโครงการ STRENGTHENING SOIL SURVEY AND LAND CLASSIFICATION
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงแผนดำเนินงาน ของโครงการ Strengthening Soil Survey and Land Classiljcation in Thailand ได้ ตามที่กระทรวงพัฒนาการ แห่งชาติเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวแก่การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2511 ระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวแก่การศึกษาของบุตรในโรงเรียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2511 และระเบียบค่ารักษาพยาบาลในท้องที่กันดาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งประธานกรรมการสงเคราะห์ข้าราช การผู้มีรายได้น้อยรับไปพิจารณาร่างระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเกี่ยวแก่การรักษา พยาบาลตามที่ได้รับความเห็นชอบไปจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การจัดตั้งศูนย์กลางการค้าแห่งโลกของนครนิวยอร์ค
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเศรษฐการเสนอให้ประเทศไทยจองสถานที่จัดตั้งศูนย์ กลางการค้าแห่งโลกของนครนิวยอร์คเพิ่มขึ้นเป็น 4,500 ตารางฟุต เพื่อความเหมาะสมในการใช้เป็นสำนัก งานที่ปรึกษาการพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้าที่เก็บสินค้า และอื่น ๆ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดหา เงินให้ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินทำขวัญลูกจ้าง
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแก้ไขระเบียบการจ่ายเงินบำเหน็จและเงิน ทำขวัญลูกจ้าง โดยไม่ให้มีผลย้อนหลัง [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขออนุมัติการงดเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรส่วนประกอบและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้าให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในตำแหน่งประธานกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ขอรับเรื่องการขออนุมัติการงดเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรส่วนประกอบ และอุปกรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมประกอบอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติงดหรือลดอากรขาเข้า ให้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2505 ไปพิจารณาใหม่ได้ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
นายลีกวนยิว ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ บี.บี.ซี เกี่ยวกับไทย
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เกี่ยวกับเรื่อง นายลี กวน ยิว ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ บี.บี.ซี. เกี่ยวกับไทย ในทางไม่ดี ตามที่กระทรวงการต่างประเทสเสนอ ว่ามอบให้รฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับไปพิจารณาดำเนินการในทางที่เหมาะสม ต่อไป  [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขอพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ขอพระราชทานยศพลอากาศเอก ให้แก่ พลเอก พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล)
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานยศพลอากาศเอก ให้แก่ พลเอกพลเรือเอก หม่อมเจ้าการฬวรรณดิศ(ดิศกุล) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
เงินสมนาคุณผู้อำนวยการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบด้วยตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ว่าให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ พัฒนามหาวิทยาลัย ได้รับเงินสมนาคุณในอ้ตราเดือนละ 4,000 บาท สำหรับข้าราชการประจำ หรือ 6,000 บาท สำหรับข้าราชการบำนาญหรือบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการ เช่นเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีของจุฬา ลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นกรณีพิเศษ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ร่างพ.ร.ฎ.กำหนดให้การผลิตและจำหน่ายก๊าซโดยระบบเส้นท่อไปยังอาคารต่างๆเป็นกิจการค้าขายอ้นเป็นสาธารณูปโภคและร่างพรบ.กำหนดกฏกระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชนพ.ศ.2471 (ฉบับที่..)ฯ
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้การผลิตและจำหน่ายก๊าซโดยระบบ เส้นท่อไปยังอาคารต่าง ๆ เนกิจการค้าขาย อันเป็นสาะารณูปโภค พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติกำหนด กระทรวงเจ้าหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือ ผาสุกแห่งสาธารณชน พุทธศักราช 2471 (ฉบับที่...) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ผู้นำเบียร์เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสรรพสามิต
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เกี่ยวกับการที่มีผู้นำเบี้ยร์เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการศุลกากรและสรรพามิต ที่ สำนักงาน ก.ต.ภ.เสนอ ว่าให้ระงับเรื่องนี้ได้ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขออนุญาติตัดฟันไม้และแผ้วถางป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำชลประธานห้วยก้านเหลือง จ. สกลนคร
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบ และอนุมัติให้กรมชลประทานตัดฟันไม้และแผ้วถางป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ ชลประทาน ห้วยก้านเหลือง จังหวัดสกลนคร ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การตั้งงบประมาณเครดิตไฟฟ้าให้ลาว
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเครดิตไฟฟ้าให้ลาว ตามที่การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือเสนอ ว่าให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณให้การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป เมื่อทางลาวส่งกระแสไฟฟ้ามาใช้การไฟฟ้า ตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ได้รับมาได้เงินเท่าใด ให้นำรายได้ส่ง กระทรวงการคลัง [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
สุลต่านแห่งรัฐเซลังงอจะเสด็จเยือนประเทศไทย
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เกี่ยวกับสุลต่านแห่งรัฐเซลังงอ จะเสด็จเยือนประเทศไทย และขอให้นำความกราบบังคมทูล ฯ ต่อไปได้ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่านของเสนาธิการทหาร
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เกี่ยวกับผลการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดน่านของเสนาธิการทหารตามที่ กองบัญชาการทหารสูงสุดเสนอว่า 1. รับหลักการปรับปรุงสนามบินจังหวัดน่าน โดยมอบให้กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการ ต่อไป สำหรับการเงินให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณาจัดหาให้ตามจำนวนที่จะต้องใช้จ่ายจริง 2. ให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติสั่งการให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างทางสาย น่าน-ผาขวาง- ปัว-ทุ่งช้าง-บ.งอบ ให้ใช้ได้ทุกฤดูกาลเป็นการด่วน ส่วนการเงินให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ  [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบและรับหลักการตามที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเสนอ กับอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ ว่า 1. เพื่อบรรเท่าการขาดแคลนแพทยืทหาร จึงเป็นการสมควรที่จะรับผุ้ที่สำเร็จจากโรงเรียนเตรียมทหารเข้าเป็น นักศึกษาแพทย์โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามปกติ ผู้ที่เข้าศึกษาแพทย์ในกรณีนี้ ซึ่งเป็นนักศึกษาของกระทรวงกลา โหม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมมีระยะเวลาเท่ากับเวลาการศึกษา 2. ในระยะสองปีแรกจะเป็นระยะทดลอง คือในปีการศึกษา 2511-2512 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จะสามารถ รับได้ 6 คน และในปีการศึกษา 2512-2513 รับได้ 8 คน ส่วนในปีต่อ ๆ ไปนั้น การรับจะเป็นการใดนั้นต้องพิจารณาจาก ผลของระยะทดลองของสองปีแรกก่อน 3. รายละเอียดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือไปจากการสอบคัดเลือกตาม ปกติให้กระทรวงกลาโหม สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ร่วมกันพิจารณาดำเนินการ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมและที่ปรึกษา คณะกรรมการได้ โดยมีนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษา ตามที่สำนักงนคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
แต่งตั้งผู้แทนไทยและกรรมการจัดการประชุมสินเชื่อการเกษตรและสหกรณ์ในภาคตะวันออกไกล ครั้งที่ 6 เพิ่มเติม
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติให้แต่งตั้งผุ้แทนไทยกับ (นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย) กับกรรมการจัดการประชุมสินเชื่อการเกษตรและสหกรณ์ในภาค ตะวันออกไกล ครั้งที่ 6 เพิ่มเติมได้ ตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอทุกราย ส่วนการเงินให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ร่างพระราชบัญญัติน้ำตาลทราย พ.ศ.....
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติน้ำตาลทราย พ.ศ..... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ว่าให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปยกร่างเสนอมาใหม่ โดยตัดเรื่องการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทรายออก และให้ งานนี้อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวง หรือกรมใดแล้วแต่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเห็นสมควร [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ขอให้สนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ปฏิบัติงานได้ตามเดิม โดยทางรัฐบาล จ่ายเงิยรายได้ให้ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับอยู่เดิมไปก่อนจนสิ้นปีงบประมาณ 2511 จำนวน 1,896,960 บาท และเห็นควรเจียดจ่ายจากสำนักงบประมาณให้กองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนในปีงบประมาณ 2512 ต่อไป ตามที่กอง บัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์เสนอ ส่วนการเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรให้ต่อไป [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การจ้างวิศวกรที่ปรึกษาโครงการแม่น้ำน่านเขื่อนผาซ่อม
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ อนุมัติให้กรมชลประทาน จ้างบริษัท Engineering Consaltants, Inc., Denuer Colorado, U.S.A. เป็นที่ปรึกษางานเขื่อนผาซ่อม โครงการแท่น้ำน่าน และอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณได้จน กว่าจะเสร็จงานก่อสร้างในปี 2514 ตามที่กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติเสนอ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
การเยือนประเทศไทยเป็นทางราชการชองนายพลซูฮาร์โต ผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  
  คณะรัฐมนตรีมีมติ เกี่ยวกับการมาเยือนประเทศไทย เป็นทางราชการของนายพล ซูฮาร์โต ผู้รักษาการ ในตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ว่าให้กระทรวงการ ต่างประเทศติดต่อกับฝ่ายอินโดนีเซีย ขอให้พิจารณาเปลี่นกำหนดวันมาเยือนประเทสไทยใหม่ เพราะวันที่ 6 และ 8 เมษายน 2511 ทางรัฐบาลมีภาระมาก การรับรองจะทำได้ไม่เต็มที่ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
  
  เรื่อง ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 1.เรื่อง รายงานจากเอกอัครราชฑูตไทย ณ หรุงวอชิงตัน 2.ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขอบคุณการต้อนรับระหว่างมาเยือนนประเทศไทย 3.รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน ขอบคุณการต้อนรับระหว่างมาเยือยประเทศไทย [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับการทักท้วง ครั้งที่ 6/2511 (มีเรื่องย่อยทั้งหมด 11 เรื่อง)
  
  เสนอเรื่องเพื่อทักท้วง ครั้งที่ 6/2511 รวม 11 เรื่อง 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ป่าใสป่าแก่ จังหวัดตรัง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ป่าช่องแคบ และป่าแม่โกนเกน จังหวัดตาก เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ป่าหนองเต็ง และป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 4. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ป่าคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่า สงวนแห่งชาติ 5. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ป่าควนหินเภา จังหวัดสงขลา เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 6. ร่างกฎกระทรวงกำหใด้ป่าเทนมีย์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 7. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 8. สำนักเลขาธิการอีคาเฟ่ขอยืมตัวนายภรต พาณิชศักดิ์ 9. ปรับปรุงกรรมการพิกัดอัตราศุลกากร 10.การแต่งตั้งรองกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองบาร์เซโลนา 11.ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนให้ นายพัฒน์ นาวิกบุตร ข้าราชการที่เสียชีวิต เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]

  
 

  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ครั้งที่ 6/2511 (มีเรื่องย่อยทั้งหมด 23 เรื่อง)
  
  เสนอเรื่องเพื่อทราบ ครั้งที่ 6/2511 รวม 23 เรื่อง 1. กระทรวงการต่างประเทศรายงานเรื่องรัฐบาลเวียดนามใต้มีหนังสือมาแสดง ความขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย 2. คณะที่ปรึกษาส่วนองค์การของรัฐรายงานผลการพิจารณากิจการของบริษัทไม้อัดไทย จำกัด ระหว่างปี 2504 - 2508 3. สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติรายงานผลการประชุมนักวางแผนเศรษฐกิจ แห่งเอเซีย สมัยที่ 3 ของนายประหยัด บูรณศิริ 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายงานข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาพัฒนา นักบริหาร รุ่นที่ 20 5. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รายงานการไปประชุมโรคเฉพาะสตรีและสูติกรรม ครั้งที่ 5 ณ ประเทศออสเตรเลีย ของศาสตราจารย์นายแพทย์ จรัญพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 6. สำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานการไปประชุมการวิจัยในด้านการท่องเที่ยว ณ สหรัฐอเมริกา ของนายเดโช สวนานนท์ 7. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รายงานการไปดูงานเกี่ยวกับการศึกษาวิชาพยาบาล ณ สหรัฐอเมริกา ของนางสาวปราณี ผลพันธิน 8. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รายงานการไปฝึกงานเกี่ยวกับการศึกษาต่อวิชาทันตกรรม ประดิษฐ์ ณ สหรัฐอเมริกา ของนายแพทย์ปิยะ เหล่าสุนทร 9. กระทรวงเกษตรรายงานการไปศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการจัดหาอายุของปลาหน้าดิน ณ ฮ่องกง ของนายอันธีประชา อิศรางกูร ณ อยุธยา 10.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานการไปศึกษาต่อขั้นปริญญาโททางพืชสวน ณ สหรัฐอเมริกา ของนายอัมพร สุวรรณเมฆ 11.มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์รายงานการไปดูงานและฝึกงานทางด้านเทคนิคการ ตัดและย้อมเนื้อ ณ สหรัฐอเมริกา ของนางศรีสกุล บรรจงจิต 12.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายงานการไปศึกษาวิชาวิศวกรรมการเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล ของนายเสริมพล เบื้องสูง 13.กระทรวงสาธารณสุขรายงานการไปศึกษาและดูงานด้านประชากรและการ อนามัยครอบครัว ณ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สวีเดน และปากีสถาน ของแพทย์หญิง ลัดาวัลย์ บรรหารศุภวาท 14.กระทรวงเกษตรรายงานไปดูงานการบำรุงพันธุ์ข้าว ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐจีน ของนายชาย ปรีชาชาติ 15.กระทรวงบมหาดไทยรายงานการไปดูงานและสัมมนาเรื่อง "สิทธิมนุษยชน ในการดำเนินคดีอาญาและลงโทษทางอาญา" ณ ประเทศญี่ปุ่น ของนายสนัด จูฑะศิลปิน [๐๖/๐๒/๒๕๑๑]